กฎหมาย

ลำดับ ชื่อ บังคับใช้ ยกเลิก
1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-๒๕๖๐    
2.  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์-๒๕๔๓    
 3.  พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔    
       
       
       
       
       
       
Facebook Comments