กรรมการบริหาร สร.รฟท.ทั้งคณะเข้าพบประธานบอร์ดรถไฟ

พบบอร์ด 30-07-57
             วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น ๓ オンライン カジノ ตึกบัญชาการรถไฟ nbso online casino reviews กรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯทั้งคณะนำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.เข้าพบนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอทราบนโยบายและเสนอแนวทางในการพัฒนาการรถไฟฯ โดยได้ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายดังนี้

๑.ขอให้การรถไฟฯเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการบริหารทรัพย์ที่ดิน

๒.ขอให้การรถไฟฯเร่งดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.ขอให้การรถไฟฯดำเนินการจัดหารถจักร รถพ่วงให้เพียงพอต่อการให้บริการ

๔.ขอให้การรถไฟฯเร่งเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการจำกัดอัตรากำลังพนักงานรถไฟฯ

๕.เพื่อให้การบริหารกิจการรถไฟฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบบมีส่วนร่วมในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้มีผู้แทนสหภาพฯเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการรถไฟฯทุกครั้ง

หนังสือยื่นประธานบอร์ด 30-07-57

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *