การจัดสรรตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีมติรับรองการจัดสรรตำแหน่งดังนี้

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

ชุดที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

๑. นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.
๒. นายกมล ศิริจันทร์ รองประธานฝ่ายบริหาร
๓. นายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานฝ่ายวิชาการ
๔. นายสุภวัฒน์ รัตนคชา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
๕. นายสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖. นางสาวสุมาลี สุดแก้ว รองประธานฝ่ายสตรีและเยาวชน/ เหรัญญิก
๗. นายปิยพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการ
๘. ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด สำนักเลขานุการ
๙. นายอัมพร เคนเหลา ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๐. นายฐากูร เพชรมาตย์ นายทะเบียน
๑๑. นายธนิต เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑๒. นายสินชัย อินทะ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๓. นายเอกชัย โตมีบุญ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๔. นายสมบัติ เรือนงาม หัวหน้าฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๕. นายยศพร วรรณโร กรรมการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๖. นายจิระศักดิ์ สนิทพันธ์ กรรมการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๗. นายภาดา งามขำ กรรมการฝ่ายสตรี/เยาวชน
๑๘. ว่าที่ ร.ต.บรรพต สังคสุข กรรมการฝ่ายสตรี/เยาวชน
๑๙. นายสมชาย นาคแสนพญา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
๒๐. นายนครชัย โยธะชัยสาร กรรมการฝ่ายกิจกรรม
๒๑. นายชาตรี วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
๒๒. นายวันพิสุทธิ์ บุญคอย กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๒๓. นายสมพงษ์ ดารักษ์ กรรมการสวัสดิการ
๒๔. นายศุภชัย ใบบาง หัวหน้าฝ่ายข้อมูล
๒๕. นายประวิทย์ คุ้มทอง กรรมการฝ่ายข้อมูล
๒๖. นายสมบุญ แดงอร่าม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๗. นายฮานาดีย์ บินอัลฮัจญ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๘. นายเศกสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๙. นายอำพล ทองรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *