ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ       ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

                     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                     ระเบียบวาระที่ 2 -เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

                                      – เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

                      ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

                     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                                   4.1  เรื่องเพื่อพิจารณางบดุลรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561

                                   4.2  เรื่องเพื่อพิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562

                                   4.3  เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2562

                       ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

              จึงขอเรียนเชิญมายังสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวต่อไป

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *