ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย

ลำดับ ชื่อ บังคับใช้ ยกเลิก
1. ข้อบังคับที่ 4.1 อัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และบัญชีแนบท้าย    
 2.  ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.8  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ  ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก พ.ศ.2558    
       
       
       
       
       
       
       
Facebook Comments