คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร,รฟท.) ชุดที่ 6 ประชุมครั้งที่ 1/2560

วัน พุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร,รฟท.) ชุดที่ 6 ซึ่งมีวาระตามข้อบังคับสหภาพฯ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 5 กค.60 – วันที่ 4 กค.63 ได้มีการเปิดประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ โดยมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์ฯได้กล่าวให้หลักการข้อคิด อุดมการณ์และจรรยาบรรณของการเป็นกรรมการสหภาพฯ หลังจากนั้นประธานสาวิทย์ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบ วาระประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาสำคัญๆดังนี้การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ,การจัดสรร ตำแหน่งและมอบหมายงาน,แต่งตั้งที่ปรึกษา ,ตั้งคณะทำงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสาขา และได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซี่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น ,เรื่อง พรบ รับผิดทางละเมิดได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการตั้งคณะทำงานเพื่อจัด เสวนาเรื่องความรับผิดทางละเมิด ซึ่งทางสหภาพเห็นว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมย์ของกฏหมายที่มีการไล่เบี้ยกับ พนักงานเพื่อหาทางออกให้กับพนักงานต่อไป

 
+6
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *