ผู้แทนสหภาพฯเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมให้เร่งรัดเพิ่มอัตรากำลังให้กับรถไฟฯ

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวง คมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดย นายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธาน สร.รฟท. และคณะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัด เรื่องกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑) ซึ่งผลกการเข้าพบสรุปดังนี้

         ๑.เรื่องกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะ รัฐมนตรี     เมื่อวันที่ ๒ ๘ กรกฎาคม ๒ ๕ ๔ ๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑ อัตรา) หลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือที่ คค.๐๒๐๖/กบท.๑๖๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้เพิ่มเติมข้อมูล เรื่องขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑) ซึ่งมีข้อสังเกต ๕ ข้อ เพื่อให้การรถไฟฯจัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการรถไฟได้มีหนังสือที่ รฟ.๑/๑๔๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตอบชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยังปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งทางรัฐมนตรีแจ้งว่ารายละเอียดข้อมูลที่ทางการรถไฟฯตอบมาเพิ่มเติมนั้น มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา ครม. ทางกระทรวงจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรอง หลังจากนั้นจะรีบนำเสนอให้ ครม.โดยเร็วที่สุด

           ๒. ทาง สร.รฟท.ได้สอบถามความเรื่องของ ร่างพระราชบัญญัติการขน ส่งทางราง พ.ศ . … และ การจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ซึ่งรัฐมนตรีชี้แจงว่าในส่วนของร่าง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ….ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ในกระบวนการนี้จะดำเนินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการขนส่งทางรางในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๔ ทำการตรวจ แก้ไขร่าง ซึ่งยังมีรายละเอียดหลายย่างที่ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งในเรื่องนี้ทาง สร.รฟท.มีความเห็นว่าในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอำนาจขอบเขตของการทำหน้าที่กำกับดูแล(Regulator) ไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล เช่น การเข้าไปบริหารทรัพย์สินที่เป็นของการรถไฟฯ การออกใบอนุญาตต่างๆ และเรื่องของการให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง ซึ่งทาง สร.รฟท.ยังไม่เห็นด้วยในเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอของทาง สร.รฟท.เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๔ ต่อไป

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *