ระเบียบ

ระเบียบ

ลำดับ ชื่อ บังคับใช้ ยกเลิก
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
       
       
       
       
       
       
       
       
Facebook Comments