สหภาพฯเข้าร่วมกิจกรรม “DECENT WORK DAY”

      วันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent work dayซึ่งในปี 2561 นี้ คณะกรรการบริหารสหภาพฯ อนุกรรมการ และสมาชิก ปีนี้พิเศษมีน้องๆนักเรียนวิศวกรรมรถไฟฯรุ่นที่ 61 ได้เข้าร่วมศึกษางานการจัดกิจกรรมของขบวนการแรงงาน  จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันทท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จัดงานวันที่มีคุณค่าสากล ขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้มี การยกเลิกกฎหมายการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เพื่อให้รัฐบาลเอาใจใส่และยกเลิกนโยบายในการสนับสนุนการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ลักษณะงานที่ไม่มั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึง การให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการทำลายรัฐวิสาหกิจ แล้วยังเป็นการเปลี่ยนแปลงให้สภาพการจ้างงานไปสู่ลักษณะงานที่ไม่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

         วันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปี เป็น “ วันงานที่มีคุณค่า ” (World Day for Decent Work) ซึ่งมีที่มาจากการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ครั้งที่ ๘๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้จัดรณรงค์เพื่อการจ้างงานที่ดีและมั่นคง โดยเชื่อว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน “ งานที่มีคุณค่า ” หมายถึง งานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการทำงานของมนุษย์ อันประกอบด้วย หลักการที่สำคัญ ดังนี้

๑.การมีโอกาสและรายได้ (Opportunity and income)
๒.การมีสิทธิ (Rights) 
๓.การได้แสดงออก (Voice)
๔.การได้รับการยอมรับ (Recognition)
๕.ความมั่นคงของครอบครัว (Family stability)
๖.การได้พัฒนาตนเอง (Personal development)
๗.การได้รับความยุติธรรม (Fairness) 
๘.การมีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)

 ในปีนี้ในส่วนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนำเสนอประเด็นของการขาดอัตรากำลังพนักงาน ซึ่งได้นำเสนอรัฐบาลให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ๒๑ ก.ค.๒๕๔๑ เพราะหากปล่อยให้มีการขาดแคลนพนักงาน จะเกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ….ซึ่งมีเนื้อหาที่จะนำไปสู่การแปรรูปการรถไฟฯ เปิดทางให้เอกชนเข้ามาแระกอบกิจการแสวงหาผลประโยชน์ เกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และไม่เป็นธรรม สุดท้ายความเดือดร้อนจะตกอยู่กับประชาชน คนไทย

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *