สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เข้าพบ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯขอรับทราบนโยบายและความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจ

           

       

 

 

 

          วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ชั้น 2 ตึกบัญญชาการรถไฟ คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 6 นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา ,ผู้แทนสาขาภูมิภาค,ผู้แทนสหภาพแรงงาน Airport Rail Link, ผู้แทนสมาพันธ์คนงานรถไฟฯ ,ผู้แทนประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน และผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้เข้าพบนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบนโยบายด้านต่างๆ และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับสหภาพฯ ถือเป็นการพบ ผวก.รฟ ครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดนี้ และเพื่อขอทราบความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจดังนี้
      ๑.เรื่องร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ……และการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการรถไฟฯในอนาคต
      ๒.เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องการจัดตั้งบริษัทลูกในการรถไฟฯ
     ๓.เรื่องอัตรากำลังบุคลากรในการรถไฟฯซึ่งปัจจุบันขาดแคลนเป็นจำนวนมากส่งผลให้พนักงานต้องทำงานหนัก ตรากตรำ และกระทบต่องบประมาณการเบิกจ่ายเงินการทำงานในวันหยุดและค่าตอบแทนในอัตราที่สูงทำให้สังคมตั้งคำถามกับการบริหารจัดการดังที่เป็นปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้
      ๔.เรื่องการลดภาระเรื่องบำนาญตามที่การรถไฟฯตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความกังวลให้แก่พนักงานอย่างมาก
    ๕.เรื่องการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานกับการรถไฟฯและได้ส่งผลกระทบงานให้บริการของการรถไฟฯรวมถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยคือหัวใจ คือจุดแข็ง จุดขาย ของการขนส่งทางรถไฟ
   ๖.เรื่องพัฒนาและหารายได้จากที่ดินของการรถไฟฯให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนภารกิจหลักของการรถไฟฯ
   ๗.เรื่องการสร้างทางคู่ทั่วประเทศซึ่งทำให้สถานีรถไฟจำนวนมากถูกรื้อทำลายย้ายและมอบให้แก่หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น ซึ่งสถานีเหล่านั้นล้วนเป็นมรดกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเครื่องสร้างความภาคภูมิใจให้แก่การรถไฟฯกับสาธารณะชน
     ๘.เรื่องการสร้างทางรถไฟทางคู่มาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระที่ต้องผ่านชุมชนบางแห่งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งประชาชนได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยการสร้างในแนวระนาบพื้นดิน และแนวโน้มอาจต้องยกระดับซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดการในเรื่องของการซ่อมบำรุงโรงซ่อมบำรุงแขวงนครราชสีมา และย่านขนส่งสินค้าภายในเขตสถานีรถไฟอาจได้รับผลกระทบและการส่งขนอุปกรณ์ของกองทัพเข้าในย่านของ บชร.
   ๙.เรื่องความรับผิดทางละเมิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถอย่างมาก ทำให้สายงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถต่างโอนย้ายสายงานเพื่อหลีกหนีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วตนเองต้องรับชดใช้ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจส่งผลต่อภารกิจหลักของการรถไฟฯในอนาคต
   ๑๐.เรื่องแนวทางการจัดการเรื่องหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
หลังจากนั้นผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้ยื่นหนังสือให้กับ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯเพื่อเร่งรัดให้มีการบรรจุตำแหน่งเข้าทำงานในการรถไฟฯ สำหรับรายละเอียดประเด็นต่างๆตามที่สหภาพฯเสนอและ รักษาการ ผวก.รถไฟฯชี้แจงจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *