เ ปิ ด ก า ร เ จ ร จ า ค รั้ ง แ ร ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Pinyo Rueanpetch, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

     ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

1 กุมภาพันธ์ 2562  เ ปิ ด ก า ร เ จ ร จ า ค รั้ ง แ ร ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม     เ ติ ม ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง ระหว่างสหภาพแรงงาน     รัฐวิสาหกิจรถไฟฯกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารบุคคล การรถไฟฯ กทม. ซึ่งสหภาพฯได้ยื่นหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม          ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้กับการรถไฟฯซึ่งเป็นนายจ้างเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา และแต่งตั้งผู้แทนเจรจาจำนวน 7 คน ที่ปรึกษา 2 คน    ทางฝ่ายนายจ้างการรถไฟฯเช่นกันได้แต่งตั้งจำนวนผู้แทนและที่ปรึกษาจำนวนเท่ากันเป็นไปตาม มาตรา 26 แห่ง พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ,ศ,2543 คือ เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อ      ผู้แทนในการเจรจาจำนวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้าและให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง

 
 
 
 
 
 
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *