แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

แถลงการณ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)
เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

 

         

 

    สร.รฟท. ขอขอบคุณมายังทุกฝ่าย รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอร์ดและผู้บริหารการรถไฟฯตลอดถึงกรรมการสาขา อนุกรรมการ และสมาชิก สร.รฟท.ที่ได้ร่วมผลักดันและส่งกำลังใจให้สหภาพฯผลักดัน เพื่อให้ ครม.อนุมัติอัตรากำลัง เพื่อนำไปสู่อนาคตของการขนส่งทางรางที่ดี มีความ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนของประเทศชาติและการให้บริการประชาชนที่ดีมีประสิทธิภาพต่อไป

         อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงและความท้าทายอีกหลายประการที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และคัดค้าน เช่น ร่าง พรบ.การขนส่งทางราง พ.ศ….. เรื่องการจัดตั้งบริษัทเดินรถ และบริษัทซ่อมบำรุงทางและล้อเลื่อน ปัญหาการทุจริตความไม่โปร่งใส และการปกป้องผลประโยชน์ทั้งที่ดินและทรัพย์สินต่างเพื่อการดำรงอยู่ของการรถไฟฯอย่างมั่นคง ยั่งยืน ขอให้พี่น้องสมาชิก คนรถไฟจงเชื่อมั่นในพลังของพวกเรา จงรักสามัคคีกัน มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ซึ่ง สร.รฟท.จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต รายละเอียดความเคลื่อนไหวด้านต่างๆจะแถลงให้ทราบต่อไป

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)

ไม่มีสมาชิก ไม่มีสหภาพ ไม่มีสหภาพ ไม่มีความเป็นธรรม

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *