แนวทางการแกปัญหาของการรถไฟฯ อย่างยั่งยืน

จดหมายข่าว 17 มีนาคม 58 ดาวน์โหลดที่นี่ 

ดวยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย เปนองค กรที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ๒๕๔๓ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อแสวงหาและคุมครองผลประโยชน เกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง พนักงาน รวมทั้งดำเนินการใหความรวมมือเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน ของรัฐวิสาหกิจการรถไฟฯ
ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป; ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ผานมา โดยที่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นดวยและคัดคานการจัดตั้งกรมการขนสงทางรางและราง พรบ.บริหารการ
ขนสง พ.ศ…. ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวนโยบายการพัฒนากิจการรถไฟฯ อยางยั่งยืน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค ในการสงเสริมความสัมพันธ อันดีระหวางนายจางกับลูกจางและระหวางลูกจางดวยกัน รวมทั้ง
รักษาผลประโยชน ของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเรียนมายังทานเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง
พรอมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการรถไฟฯ อยางยั่งยืน โดยไมจำเปนตองจัดตั้งกรมการขนสงทางราง ดังนี้

ยุทธศาสตร ที่ 1 การบริหารจัดการองค กรใหมีประสิทธิภาพ
1. ดานโครงสรางองค กร การรถไฟฯควรจัดตั้งหนวยธุรกิจบริหารทรัพย สินเปนบริษัทลูก โดย รฟท. ถือหุน 100% เนื่องจาก รฟท.
ไมมีผูเชี่ยวชาญในดานการบริหารทรัพย สิน รายไดจากการบริหารสัญญาเชาที่ดิน ตองแกไขและปรับปรุงใหม ตองประเมินมูลคาใหม
ทั้งหมด โดยพิจารณาจากราคาเชาที่เปนปIจจุบัน ปรับลดหนวยงานที่ซ้ำซอนและตำแหนงบางตำแหนงที่ไมจำเปน ปรับปรุงกฎระเบียบและ
คำสั่งตางๆ เพื่อใหเขากับสถานการณ ปIจจุบัน เนื่องจากระเบียบคำสั่งไมเปนปIจจุบันและลาสมัย และปรับปรุงระบบสารบรรณใหรวดเร็วขึ้น
2. ดานการเงินและการบัญชี การรถไฟฯ ตองแยกบัญชีในดานตางๆ ใหชัดเจน เชน บัญชีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและ
คาบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน บัญชีดานการเดินรถ บัญชีดานบุคลากร ทั้งนี้เมื่อมีการแยกบัญชีชัดเจนแลวใหรัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทั้งหมดเชนเดียวกับนโยบายที่จะมอบใหกรมการขนสงทางรางไดรับงบประมาณดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
3. ลดตนทุนการดำเนินการ จากแนวโนมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น การรถไฟควรศึกษาและเปลี่ยนการใชพลังงานของรถจักร
จากระบบน้ำมันเปนระบบไฟฟNา ยกเลิกขบวนรถที่ไมจำเปน เชน ขบวนรถที่ใหบริการในเวลาที่ทับซอนและรับพนักงานใหเพียงพอเพื่อให
พนักงานมีเวลาทำงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลดการทำงานเกินกวาเวลาทำงานปกติของพนักงาน
4. ดานการซอมบำรุง เรงจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ในการซอมบำรุงใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดหาอะไหลซอม
บำรุงใหตรงตามมาตรฐาน ใหเพียงพอตอการซอมบำรุง และกระจายใหหนวยซอมในสวนภูมิภาคอยางเพียงพอ จัดใหมีหนวยเคลื่อนที่เร็ว
ในการซอมบำรุงและตองมีการกำหนดอายุการใชงานหรือวาระของรถจักร รถจักร รถพวง ใหเหมาะสมเพื่อรถมีสภาพที่พรอมใหบริการอยู
เสมอ
5. มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐาน เรงรัดการสรางทางคู การสำรวจเสนทางและการพิจารณาสิ่งแวดลอมตองควบคูกันไปเพื่อลด
เวลาและความลาชาของโครงการ ปรับปรุงสะพานทั่วประเทศใหสามารถรองรับน้ำหนักได 20 ตัน/เพลาเพื่อรองรับรถจักรที่จัดซื้อมาใหม
เปลี่ยนรางใหเปนขนาดมาตรฐาน 100 ปอนด เปลี่ยนหมอนไมใหเปนหมอนคอนกรีต เปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณใหเปนไฟสีทั้งหมดและ
ระบบการควบคุมการเดินรถใหใชระบบการควบคุมการเดินรถจากศูนย กลาง และปรับปรุงทางผานใหเปนสะพานหรืออุโมงค ขามทางรถไฟ

ยุทธศาสตร
ที่2 การบริหารจัดการทรัพย
สินและที่ดิน
จัดทำแผนแมบทในการพัฒนาที่ดินโดยปรับปรุงระบบฐานข&อมูลของที่ดินและวาจ&างที่ปรึกษา ทีมงาน ในการจัดทำแผน สำรวจ
ข&อมูลที่ดินทั้งหมดให&เป.นป/จจุบันวามีที่ใดบ&าง มีจำนวนเทาใด แล&วแบงแยกสวนที่ดินที่ใช&ในการเดินรถ และที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย

และจัดเก็บข&อมูลโดยใช&ระบบสารสนเทศ จัดเก็บข&อมูลและผลักดันให&มีการออกโฉนดที่ดินรถไฟทั่วประเทศ
การเรงรัดพัฒนารายได&โดยปรับโครงสร&าง คาเชา ในระยะสั้นกอนที่จะแยกหนวยธุรกิจบริหารทรัพย
สิน ให&บริหารจัดการ
สัญญาเชาเดิม ที่มีอยูโดยปรับปรุงอัตราคาเชาที่ดินให&สอดคล&องกับราคาที่ดินเชิงธุรกิจให&เป.นป/จจุบัน จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการ
บริหารสัญญาเชาเดิม ตามยานสถานีใหญๆยานแมน้ำ ฯลฯ ติดตามการจัดเก็บรายได&ผู&เชาที่ดินเดิมในสถานที่ตางๆ (หนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ) เพื่อจัดเก็บรายได&ให&เป.นไปตามสัญญา
ในระยะยาว : nbso online casino reviews แยกหนวยธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพย
และที่ดิน หารายได&จากที่ดิน (รถไฟดำเนินการเองไมได& ไมมี
ประสิทธิภาพ) ซึ่ง พรบ. การรถไฟ 2494 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2543 (ตั้งบริษัทลูก) เพื่อบริหารจัดการที่ดินโดยจ&างนักบริหารมืออาชีพด&าน
อสังหาริมทรัพย
บริหารงานของหนวยธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลคาจากที่ดิน หาวิธีการ รูปแบบการพัฒนาพื้นที่บุกรุก รุกล้ำ ให&เกิดประโยชนมีรายได&
โดยคำนึงถึงมิติทางสังคมแบบมีสวนรวมอยูรวมกันได& CSR
จัดเก็บรายได&อื่น ๆ โดยสร&าง Connectivity กับระบบขนสงประเภทอื่น ให&สินค&าบรรจุหีบหอให&ถึงมือผู&ใช&บริการอยางรวดเร็ว
แบบอยางสากล เชน Express Rail and Road Transport และหารายได&ในพื้นที่ของ ARL/รถไฟสายสีแดง
ยุทธศาสตร
ที่ 3 การปรับปรุงการให&บริการที่มีประสิทธิภาพ
1. เพิ่มรายได&จากการขนสงสินค&า โดยการเพิ่มจำนวนขบวนรถ ระหวาง ICD ลาดกระบัง กับทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง รับประกัน
เวลาเพื่อสร&างความภาพลักษณ
และความเชื่อมั่นให&กับผู&ประกอบการและมีการจัดทำสถานีขนถายสินค&าแบบ Hap & Spoke ในแตละ
เส&นทาง
2. เพิ่มรายได&จากรถโดยสาร โดยการยกระดับคุณภาพการให&บริการทั้งด&านความสะดวกสบาย ความตรงตอเวลา ของขบวนรถและ
ราคาที่เหมาะสมพร&อมยกระดับความปลอดภัยในด&านการเดินรถ
3. ปรับปรุงโครงสร&างพื้นฐานให&มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อการลดอุบัติเหตุรวมทั้งแก&ไขจุดตัดทางรถไฟและทางลักผาน
4. สร&างสถาบันศึกษาค&นคว&าวิจัย รวมทั้งหนวยงานการผลิต ซอมสร&าง เพื่อความยั่งยืนของการรถไฟฯ ทั้งระบบ เชนในอดีต
ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรภายในการรถไฟ
1. เตรียมความพร&อมด&านบุคลากรทั้งในด&านปริมาณ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งระบบงานบริหารงานบุคคลสมัยใหม รองรับการ
ขยายการให&บริการโดยสารและโลจิสติกส
ภายใต&โครงการทางคูทั่วประเทศ โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม 2541 และรับ
พนักงานให&เพียงพอตอการดำเนินงาน
2. ปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานใหมในรูปแบบหมูคณะ (ทีม) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานงาน โดยมุงเน&นผลสัมฤทธิ์
(ความพึงพอใจของผู&ใช&บริการ) โดยอาศัยรูปแบบการจัดการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) และคณะผู&นำการ
เปลี่ยนแปลง (change Agent)
3. ยกระดับโรงเรียนรถไฟให&เป.นสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบรางอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะพนักงาน รฟท. ในระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร และเป.นหนวยงานกลางในการแลกเปลี่ยนความรู&กับหนวยงานวิจัยด&านระบบรางของตางประเทศ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *