โครงการสัมมนาแผนการพัฒนาระบบรางภายใต้การจัดตั้ง " กรมขนส่งทางราง"

         สัมมนากรมราง ๕๘
       วันที่ ๘ ตุลาคม ๕๘ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯร่วมกับสหพันธ์ขนส่งระหว่างประเทศ (ITF/SASK) ได้จัดโครงการประชุมแผนการพัฒนาระบบรางภายใต้การจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง”  ณ ห้องประชุม best online casino สร.รฟท. ชั้น ๒ นิคมรถไฟ กม.๑๑ จตุจักร กทม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันของ สร..รฟท.และ สร.รฟฟ. ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง” และกำหนดยุทธศาสตร์รวมถึงนำแผนการพัฒนาระบบรางเพื่อเสนอต่อรัฐบาล รวมถึงการรวมรวบประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับสมาชิกของทั้ง ๒ สหภาพถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง” การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ๗๐ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ๒๘ คน คณะกรรมการบริหารสาขาภูมิภาคสาขาละ๓ คน ที่ปรึกษาสหภาพ ๕ คน คณะกรรมการ,อนุกรรมการ สร.รฟฟ.จำนวน ๑๐ คน โดยฝ่ายวิชาการของ สร.รฟท.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *