สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.)ขอเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคม 21 กันยายน 2560 นี้

 

         วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สร.รฟท. ชั้น 2 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.) ได้ประชุมคณะทำงานชุดต่างๆเพื่อติดตามงานในประเด็นที่สมาชิกและสังคมให้ความสนใจ หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สหภาพฯได้เข้านายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯและสหภาพได้เสนอให้แก้ปัญหาเร่งด่วน 10 ข้อ ซึ่งประเด็นเรื่องที่สหภาพติดตามเป็นการเร่งด่วนและเสนอต่อรัฐมนตรีคมนาคมคือ
                  1.อัตรากำลัง
                   2.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….
                   3.การจัดตั้งบริษัทลูก 3 แห่ง คือบริษัทเดินรถ, บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน และบริษัทบริหารทรัพย์สิน
                 4.เรื่องโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง
                โดยประธานได้มอบให้นายปิยะพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการออกหนังสือเพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

สหภาพรถไฟฯเข้าร่วม สรส. แถลงณ์ข่าวเรื่องขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

       วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุม bb 205                       โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯในฐานะองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดแถลงข่าว เรื่องขอให้รัฐบาลถอน             ร่าง    พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)