Category: ข่าวกิจกรรม

สหภาพรถไฟฯ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณเขากระโดง

                     17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ตึกบัญชาการรถไฟฯ สหภาพรถไฟฯ เข้าติดตามความคืบหน้าตามที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณเขากระโดงดังต่อไปนี้…

สร.รฟท.ค้านการปิดหัวลำโพง

      วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯนำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ เข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมยื่นหนังสื่อให้ทบทวนนโยบายการปิดสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่อง…

ผู้แทน สร.รฟท.เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน

30 ธ.ค.63 คณะกรรมการ สร.รฟท. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯเข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน โดยมีนายนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน

คณะกรรมการ สร.รฟท.เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน

                30 ธ.ค.63 คณะกรรมการ สร.รฟท. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯเข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน โดยมีนายนายนิรุฒ มณีพันธ์…

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา ให้กับคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและหน้าที่กรรมกับการต่อ สร.รฟท. “ให้คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7 (2563 – 2566 ) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ณ…

สหภาพรถไฟฯยื่นหนังสือถึงนายกฯเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระท ำผิดท ำให้รัฐเสียหาย

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการปรระธาน สร.รฟท. พร้อมด้วยสมาชิก และ…

ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. และครอบครัว เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในกรณีค่าเสียหายจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร(โฮปเวลล์)

ร่ ว ม ป ก ป้ อ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ป ระ…

7 ตุลา สร.รฟท.เข้าร่วมกิจกรรมวัน “Decent Work “

            ทุกๆวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี คือ วันที่เครือข่ายแรงงานทั่วโลกได้ออกมารณรงค์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า “World Day of Decent Work” คำว่า “Decent Work”…