. . . . ผลักดันกันมานานกว่าจะผ่านและมาถึงวันนี้ กรณีการบรรจุพนักงานใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบกรอบอัตรากำลังของการรถไฟฯตั้งแต่ปี 2561 – 2571 จำนวน 19,241 อัตรา แยกเป็น พนักงาน 16,660 อัตรา ลูกจ้าง 2,581 อัตรา ให้ทยอยรับภายใน 10 ปี โดยในปี 2562 ให้รับได้ 1,904 อัตรา แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 ทำให้เกิดความล้าช้าไม่สามารถทำการเปิดสอบบรรจุได้ ซึ่ง สร.รฟท.ได้พยามติดตามและเร่งรัดเสมอมา และล่าสุดได้ติดตามในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 จนที่สุดทางการรถไฟฯ ก็ได้ดำเนินการแจ้งประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิสอบข้อเขียน ตามที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ของทางการรถไฟฯ
             ในจำนวนที่ได้รับอนุมัติ 1,904 อัตรา นั้น จะแบ่งเป็น 2 รุ่น คือรุ่นแรกที่ทางคณะกรรมการรถไฟฯได้อนุมัติจำนวน 1,330 อัตรา และรุ่นต่อไปอีก 574 อัตรา ผู้ว่าการรถไฟฯได้มอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บค.) ดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลังและนำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯพิจารณาต่อไป
สิ่งที่ สร.รฟท.เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ ฯ คือ
1. การเตรียมการรับพนักงานในปีต่อไป สิ่งที่จะต้องเตรียมการเพราะกรอบใหญ่ ที่ครม.เห็นชอบแล้ว ซึ่งจะรับในแต่ละปีจำนวนเท่าไหร่นั้น ทางการรถไฟฯต้องเสนออัตราความต้องการให้ ครม.เห็นชอบเป็นรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 โครงการทางคู่จะเริ่มแล้วเสร็จ และจำนวนขบวนรถที่จะต้องเดินให้บริการเพิ่มมากขึ้น ในอดีตการรถไฟฯ มีพนักงานเกือบ 20,000 คน เดินขบวนรถ 256 ขบวน วันนี้การรถไฟฯมีพนักงาน 9,800 คน ลูกจ้างอีกประมาณ 3,000 คน ก็ยังคงต้องเดินขบวนรถ 256 ขบวนเหมือนเดิม ซึ่งต้องยอมรับว่าหนักมากและจำเป็นต้องเตรียมคนทั้งระดับบนและล่าง
2.ต้องจัดการเรื่องบริหารจัดการบุคลากรในตำแหน่งที่ขาดทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร ส่วนที่เป็นตำแหน่งรักษาการอยู่ในขณะนี้ ควรรีบดำเนินการแต่งตั้งเติมให้เต็ม อย่าให้มีช่องว่าง เพราะเป็นการจัดระบบภายใน สอบเลื่อนชั้นภายในไม่จำเป็นต้องรอมติ ครม.เพราะไม่ได้ขออัตราเพิ่ม แต่เป็นการจัดระบบภายในแทนตำแหน่งที่ขาด จากระดับ 1 ไประดับ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, และ ระดับ 13 ต้องสร้างกระบวนการ สร้างวัฒนธรรม
           สำหรับการสอบในครั้งนี้ สร.รฟท.ขอให้ทุกท่านโชคดี แม้ว่าจะยังรับไม่ได้ทั้งหมด หรือสอบไม่ได้อย่าเพิ่งสิ้นหวัง ยังมีรอบต่อๆไป
                      ไม่มีสมาชิก ไม่มีสหภาพ ไม่มีสหภาพ ไม่มีความเป็นธรรม

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.