ทุกๆวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี คือ วันที่เครือข่ายแรงงานทั่วโลกได้ออกมารณรงค์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า “World Day of Decent Work” คำว่า “Decent Work” หรือในภาษาไทยแปลว่า “งานที่มีคุณค่า” เป็นคำที่เกิดขึ้นครั้งแรกในที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อปี 2547 ซึ่ง ปี 2563 จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จัดกิจกรรม ณ วงเวียนกระทรวงสาธารณะสุข แล้วเคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานใหญ่ประกันสังคม เป้าหมาย ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาล ปฏิรูปการจ้างงาน ปฏิรูปประกันสังคม เพื่อความมั่นคงของคนทำงาน !!! โดย “งาน” ที่เรียกว่าเป็น “งานที่มีคุณค่า” นั้น ต้องเป็นงานที่รวมความต้องการของผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งๆใน 8 เรื่องเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
         1) การมีโอกาสและรายได้ -opportunity and income
         2) การมีสิทธิในด้านต่างๆ -rights
         3) การได้แสดงออก –voice
         4) การได้รับการยอมรับ –recognition
         5) ครอบครัวมีความมั่นคง -family stability
         6) การได้พัฒนาตนเอง -personal development
         7) การได้รับความยุติธรรม -fairness และ
         8) ความเท่าเทียมระหว่างเพศ -gender equality


         โดยสรุป คือ เป็นงานที่สร้างโอกาสความก้าวหน้า สร้างรายได้ที่เหมาะสมกับงานที่ทำ แรงงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงาน มีสิทธิ มีเสียง เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังต้องเป็นงานที่ช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความมั่นคง มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นงานที่มีความเป็นธรรม มีความเท่าเทียมกันไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *