ร่ ว ม ป ก ป้ อ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ป ระ เ ท ศ ช า ติ

     

      ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. และครอบครัว เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในกรณีค่าเสียหาจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับใน กรุงเทพมหานคร (โฮปเวลล์) และเร่งรัดให้รัฐบาลพิจารณา ตั้งกรรมการสอบหาผู้กระทำผิดทำให้รัฐเสียหาย

ในวันอังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น

     ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล          (ฝั่งสำนักงาน กพร.) ถ.พิษณุโลก กทม.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.