สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและหน้าที่กรรมกับการต่อ สร.รฟท. ” ให้คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7 (2563 – 2566 ) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ณ บ้านนา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.