17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ตึกบัญชาการรถไฟฯ สหภาพรถไฟฯ เข้าติดตามความคืบหน้าตามที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณเขากระโดงดังต่อไปนี้

                   ๑.กรณีผู้บุกรุกตามคำพิพากษาผู้ใดมีความประสงค์จะขอเช่าอยู่อาศัยในพื้นที่พิพาท ให้แจ้งความ ประสงค์ต่อการรถไฟฯเพื่อทำสัญญาเช่าตามระเบียบของการรถไฟฯ ซึ่งการรถไฟมีอำนาจตามความมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

                   ๒.กรณีผู้ที่ไม่ประสงค์จะอยู่อาศัยในพื้นที่ ให้การรถไฟฯ ติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา

                   ๓.กรณีการรถไฟฯแจ้งครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟ หลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๖๒ ในพื้นที่ ๕,๐๘๓ ไร่ นั้น ขอให้การรถไฟฯดำเนินการยื่น ขอรังวัดสอบเขตที่ดินกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเร่งด่วนตามระเบียบของกรมที่ดิน

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.