Category: ข่าวกิจกรรม

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

                  30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566…

สร.รฟท. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563

         20 กันยายน 2563 สร.รฟท. เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ประชาชื่น เขตหลักสี่…