สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC

ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติที่ประชุมใหญ่สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ สรส. จึงสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ NBN กำกับการดูแลโดย TOT  และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต  NGDC กำกับการดูแลโดย CAT โดยให้โอนเครือข่ายเดิมไปอยู่ที่บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั้งสองบริษัท คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบหนึ่ง ท้ายที่สุดก็จะถ่ายโอนเป็นของเอกชนในที่สุด

สหภาพรถไฟฯเข้าร่วม สรส. แถลงณ์ข่าวเรื่องขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

       วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุม bb 205                       โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯในฐานะองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดแถลงข่าว เรื่องขอให้รัฐบาลถอน             ร่าง    พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

7 ตุลาคม World Day of Decent Work

Decent Work 58

Decentwork5-58Decentwork6-58

Decentwork4-58

Decentwork2-58dececntwork3-58


      วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้เข้า ร่วมงานกับ สรส.และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. และ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธาน คสรท. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ใน “วันงานที่มีคุณค่าสากล” (Decent Work) ๗ ตุลาคมของทุกปี พร้อมกับหลายๆ ประเทศในโลก เริ่มขบวนรณรงค์จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ทำเนียบรัฐบาล ประตู ๕ เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน เพื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ ใช้แรงงาน โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน บริเวณทำเนียบรัฐบาล ประตู ๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
ด้วยวันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปี เป็น“วันงานที่มีคุณค่า” (World Day for Decent Work) ซึ่งกำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าในสถานที่ทำงาน ซึ่งแรงงานทั่วโลก ต่างก็ออกทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน อย่างมีคุณค่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป ประกอบด้วย Continue reading “7 ตุลาคม World Day of Decent Work”

ขอเชิญร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2557

20 Aug

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2544 กำหนดให้ online casino            วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ได้จัดงาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 มาอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” และเพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้มีกิจกรรมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดประโยชน์นานาประการแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยะมหาราช” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน วันรัฐวิสาหกิจไทยจึงถือเป็น วันสำคัญของพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคน ทุกระดับ ที่ได้ทำงานรับใช้ประชาชน ในกิจการที่พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยได้ทรงสถาปนาขึ้นมาในประเทศไทย