เ ปิ ด ก า ร เ จ ร จ า ค รั้ ง แ ร ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Pinyo Rueanpetch, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

     ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

1 กุมภาพันธ์ 2562  เ ปิ ด ก า ร เ จ ร จ า ค รั้ ง แ ร ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม     เ ติ ม ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง ระหว่างสหภาพแรงงาน     รัฐวิสาหกิจรถไฟฯกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารบุคคล การรถไฟฯ กทม. ซึ่งสหภาพฯได้ยื่นหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม          ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้กับการรถไฟฯซึ่งเป็นนายจ้างเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา และแต่งตั้งผู้แทนเจรจาจำนวน 7 คน ที่ปรึกษา 2 คน    ทางฝ่ายนายจ้างการรถไฟฯเช่นกันได้แต่งตั้งจำนวนผู้แทนและที่ปรึกษาจำนวนเท่ากันเป็นไปตาม มาตรา 26 แห่ง พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ,ศ,2543 คือ เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อ      ผู้แทนในการเจรจาจำนวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้าและให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง

 
 
 
 
 
 

แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

แถลงการณ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)
เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

 

         

 

    สร.รฟท. ขอขอบคุณมายังทุกฝ่าย รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอร์ดและผู้บริหารการรถไฟฯตลอดถึงกรรมการสาขา อนุกรรมการ และสมาชิก สร.รฟท.ที่ได้ร่วมผลักดันและส่งกำลังใจให้สหภาพฯผลักดัน เพื่อให้ ครม.อนุมัติอัตรากำลัง เพื่อนำไปสู่อนาคตของการขนส่งทางรางที่ดี มีความ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนของประเทศชาติและการให้บริการประชาชนที่ดีมีประสิทธิภาพต่อไป Continue reading “แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ”

สหภาพฯเข้าร่วมกิจกรรม “DECENT WORK DAY”

      วันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent work dayซึ่งในปี 2561 นี้ คณะกรรการบริหารสหภาพฯ อนุกรรมการ และสมาชิก ปีนี้พิเศษมีน้องๆนักเรียนวิศวกรรมรถไฟฯรุ่นที่ 61 ได้เข้าร่วมศึกษางานการจัดกิจกรรมของขบวนการแรงงาน  จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันทท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จัดงานวันที่มีคุณค่าสากล ขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้มี การยกเลิกกฎหมายการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เพื่อให้รัฐบาลเอาใจใส่และยกเลิกนโยบายในการสนับสนุนการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ลักษณะงานที่ไม่มั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึง การให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการทำลายรัฐวิสาหกิจ แล้วยังเป็นการเปลี่ยนแปลงให้สภาพการจ้างงานไปสู่ลักษณะงานที่ไม่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

         วันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปี เป็น “ วันงานที่มีคุณค่า ” (World Day for Decent Work) ซึ่งมีที่มาจากการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ครั้งที่ ๘๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้จัดรณรงค์เพื่อการจ้างงานที่ดีและมั่นคง โดยเชื่อว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน “ งานที่มีคุณค่า ” หมายถึง งานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการทำงานของมนุษย์ อันประกอบด้วย หลักการที่สำคัญ ดังนี้

๑.การมีโอกาสและรายได้ (Opportunity and income)
๒.การมีสิทธิ (Rights) 
๓.การได้แสดงออก (Voice)
๔.การได้รับการยอมรับ (Recognition)
๕.ความมั่นคงของครอบครัว (Family stability)
๖.การได้พัฒนาตนเอง (Personal development)
๗.การได้รับความยุติธรรม (Fairness) 
๘.การมีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)

 ในปีนี้ในส่วนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนำเสนอประเด็นของการขาดอัตรากำลังพนักงาน ซึ่งได้นำเสนอรัฐบาลให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ๒๑ ก.ค.๒๕๔๑ เพราะหากปล่อยให้มีการขาดแคลนพนักงาน จะเกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ….ซึ่งมีเนื้อหาที่จะนำไปสู่การแปรรูปการรถไฟฯ เปิดทางให้เอกชนเข้ามาแระกอบกิจการแสวงหาผลประโยชน์ เกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และไม่เป็นธรรม สุดท้ายความเดือดร้อนจะตกอยู่กับประชาชน คนไทย

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนสหภาพฯเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมให้เร่งรัดเพิ่มอัตรากำลังให้กับรถไฟฯ

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวง คมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดย นายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธาน สร.รฟท. และคณะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัด เรื่องกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑) ซึ่งผลกการเข้าพบสรุปดังนี้

         ๑.เรื่องกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะ รัฐมนตรี     เมื่อวันที่ ๒ ๘ กรกฎาคม ๒ ๕ ๔ ๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑ อัตรา) หลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือที่ คค.๐๒๐๖/กบท.๑๖๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้เพิ่มเติมข้อมูล เรื่องขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑) ซึ่งมีข้อสังเกต ๕ ข้อ เพื่อให้การรถไฟฯจัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการรถไฟได้มีหนังสือที่ รฟ.๑/๑๔๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตอบชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยังปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งทางรัฐมนตรีแจ้งว่ารายละเอียดข้อมูลที่ทางการรถไฟฯตอบมาเพิ่มเติมนั้น มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา ครม. ทางกระทรวงจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรอง หลังจากนั้นจะรีบนำเสนอให้ ครม.โดยเร็วที่สุด

           ๒. ทาง สร.รฟท.ได้สอบถามความเรื่องของ ร่างพระราชบัญญัติการขน ส่งทางราง พ.ศ . … และ การจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ซึ่งรัฐมนตรีชี้แจงว่าในส่วนของร่าง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ….ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ในกระบวนการนี้จะดำเนินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการขนส่งทางรางในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๔ ทำการตรวจ แก้ไขร่าง ซึ่งยังมีรายละเอียดหลายย่างที่ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งในเรื่องนี้ทาง สร.รฟท.มีความเห็นว่าในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอำนาจขอบเขตของการทำหน้าที่กำกับดูแล(Regulator) ไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล เช่น การเข้าไปบริหารทรัพย์สินที่เป็นของการรถไฟฯ การออกใบอนุญาตต่างๆ และเรื่องของการให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง ซึ่งทาง สร.รฟท.ยังไม่เห็นด้วยในเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอของทาง สร.รฟท.เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๔ ต่อไป

 

ขอแสดงความอาลัยแด่…เรียงศักดิ์ แขงขัน อดีตประธาน สร.รฟท.

    นายเรียงศักดิ์ แขงขัน อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯและอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2561  ด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร     นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ                      ในนาม สร.รฟท. ขอแสดงความอาลัยต่อนายเรียงศักดิ์ แขงขัน และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายเรียงศักดิ์  แขงขันกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง 

     กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลศพนายเรียงศักดิ์ แขงขันอดีตประธานสหภาพและประธานสหกรณ์

      สวดพระอภิธรรมศพ ณ.ฌาปณสถานวัดหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีกำหนด5 คืน
        -วันที่13-17 กรกฎาคม 61 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.
        -ฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 18 กค. 61 เวลา 16.00 น.
       -สหภาพฯและสหกรณ์ฯเป็นเจ้าภาพคืนวันที่ 16 กค.61

สหภาพรถไฟฯเร่งรัดคมนาคมเพิ่มอัตรากำลัง

         

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯได้ยื่นหนังสือที่ สร.รฟท.๗๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง ขอการสนับสนุนให้เร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถึงผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วนคือนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยอ้างถึง หนังสือ ที่ สร.รฟท.๓๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และหนังสือที่ รฟ.๑/๗๗๕/๒๕๖๑ ที่ได้ยื่นไปก่อนหน้านี้ ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปลัดกระทรวงคมนาคมนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุม ๒ กระทรวงคมคมนาคมเพื่อรับทราบนโยบายและนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆในการรถไฟฯ  โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการขอให้รัฐมนตรีและรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑เพื่อให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานเพิ่มได้ เนื่องจากมติ ครม.ดังกล่าวได้กำหนดเรื่องการจำกัดอัตรากำลังของพนักงานการรถไฟฯจนก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในการรถไฟฯ รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และ การขนส่งสินค้า และในวันที่เข้าพบ รัฐมนตรีได้สั่งการให้การรถไฟฯได้ทำรายละเอียดเรื่องความจำเป็นต้องการจำนวนบุคลากรให้ปลัดกระทรวงคมนาคมภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมดำเนินการเสนอต่อ ครม.พิจารณาต่อไป ซึ่งต่อมาการรถไฟฯโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ส่งหนังสือเลขที่ รฟ.๑/๗๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสนอความจำเป็นต้องการอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯจำนวน ๑๙,๒๔๑ คน ประกอบด้วย พนักงานจำนวน ๑๖,๖๖๐ คนและลูกจ้างจำนวน ๒,๕๘๑ คนนั้น ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรประกอบกับภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะมีพนักงานการรถไฟฯจะเกษียณอายุอีกประมาณ ๔๐๐ คน ก็จะทำให้การรถไฟฯจะวิกฤตเรื่องอัตรากำลังซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรถไฟฯและจะทำให้พนักงานตรากตรำทำงานหนักมากยิ่งขึ้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จึงทำหนังสื่อยื่นมาอีกครั้งเพื่อขอการสนับสนุนในการเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพื่อทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานเพิ่มได้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับประชาชนในภาระกิจการขนส่งทั้งด้านโดยสาร และ การขนส่งสินค้าต่อไป