ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง

 

วันที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง ณ ห้องประชุมโรงรถจักรนครลำปาง เพื่อรับรองกรรมการบริหารสาขาฯซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 คนไม่ต้องมีการเลือกตั้ง มีนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานรักษาการ สร.รฟท.สาขาลำปาง เปิดการประชุม และมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.,นายปิยะพันธ์ ชานาญภักดี เลขานุการ สร.รฟท และนายธนิต เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ:ซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการบริหาร สร.รฟท.ส่วนกลาง. ร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาลำปางทั้งคณะ โดยมีนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร เป็นประธาน สร.รฟท.สาขาลำปางอีกสมัยหลังจากนั้นนายสาววิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.ได้รายงานสถานการณ์ของความเคลื่อนไหวของสหภาพฯ ของการรถไฟฯ ทิศทาง นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ของรัฐบาลตลอดถึงการเข้าร่วมกับขบวนการแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วารสารส่องทางฉบับเดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลด หน้าที่ 1

ดาวน์โหลด หน้าที่ 2

ดาวน์โหลด หน้าที่ 3

ดาวน์โหลด หน้าที่ 4

ดาวน์โหลด หน้าที่ 5

ดาวน์โหลด หน้าที่ 6

ดาวน์โหลด หน้าที่ 7

ดาวน์โหลด หน้าที่ 8

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เข้าพบ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯขอรับทราบนโยบายและความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจ

           

       

 

 

 

          วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ชั้น 2 ตึกบัญญชาการรถไฟ คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 6 นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา ,ผู้แทนสาขาภูมิภาค,ผู้แทนสหภาพแรงงาน Airport Rail Link, ผู้แทนสมาพันธ์คนงานรถไฟฯ ,ผู้แทนประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน และผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้เข้าพบนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบนโยบายด้านต่างๆ และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับสหภาพฯ ถือเป็นการพบ ผวก.รฟ ครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดนี้ และเพื่อขอทราบความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจดังนี้
      ๑.เรื่องร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ……และการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการรถไฟฯในอนาคต
      ๒.เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องการจัดตั้งบริษัทลูกในการรถไฟฯ
     ๓.เรื่องอัตรากำลังบุคลากรในการรถไฟฯซึ่งปัจจุบันขาดแคลนเป็นจำนวนมากส่งผลให้พนักงานต้องทำงานหนัก ตรากตรำ และกระทบต่องบประมาณการเบิกจ่ายเงินการทำงานในวันหยุดและค่าตอบแทนในอัตราที่สูงทำให้สังคมตั้งคำถามกับการบริหารจัดการดังที่เป็นปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้
      ๔.เรื่องการลดภาระเรื่องบำนาญตามที่การรถไฟฯตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความกังวลให้แก่พนักงานอย่างมาก
    ๕.เรื่องการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานกับการรถไฟฯและได้ส่งผลกระทบงานให้บริการของการรถไฟฯรวมถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยคือหัวใจ คือจุดแข็ง จุดขาย ของการขนส่งทางรถไฟ
   ๖.เรื่องพัฒนาและหารายได้จากที่ดินของการรถไฟฯให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนภารกิจหลักของการรถไฟฯ
   ๗.เรื่องการสร้างทางคู่ทั่วประเทศซึ่งทำให้สถานีรถไฟจำนวนมากถูกรื้อทำลายย้ายและมอบให้แก่หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น ซึ่งสถานีเหล่านั้นล้วนเป็นมรดกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเครื่องสร้างความภาคภูมิใจให้แก่การรถไฟฯกับสาธารณะชน
     ๘.เรื่องการสร้างทางรถไฟทางคู่มาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระที่ต้องผ่านชุมชนบางแห่งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งประชาชนได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยการสร้างในแนวระนาบพื้นดิน และแนวโน้มอาจต้องยกระดับซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดการในเรื่องของการซ่อมบำรุงโรงซ่อมบำรุงแขวงนครราชสีมา และย่านขนส่งสินค้าภายในเขตสถานีรถไฟอาจได้รับผลกระทบและการส่งขนอุปกรณ์ของกองทัพเข้าในย่านของ บชร.
   ๙.เรื่องความรับผิดทางละเมิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถอย่างมาก ทำให้สายงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถต่างโอนย้ายสายงานเพื่อหลีกหนีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วตนเองต้องรับชดใช้ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจส่งผลต่อภารกิจหลักของการรถไฟฯในอนาคต
   ๑๐.เรื่องแนวทางการจัดการเรื่องหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
หลังจากนั้นผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้ยื่นหนังสือให้กับ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯเพื่อเร่งรัดให้มีการบรรจุตำแหน่งเข้าทำงานในการรถไฟฯ สำหรับรายละเอียดประเด็นต่างๆตามที่สหภาพฯเสนอและ รักษาการ ผวก.รถไฟฯชี้แจงจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

 

การจัดสรรตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีมติรับรองการจัดสรรตำแหน่งดังนี้

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

ชุดที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

๑. นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.
๒. นายกมล ศิริจันทร์ รองประธานฝ่ายบริหาร
๓. นายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานฝ่ายวิชาการ
๔. นายสุภวัฒน์ รัตนคชา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
๕. นายสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖. นางสาวสุมาลี สุดแก้ว รองประธานฝ่ายสตรีและเยาวชน/ เหรัญญิก
๗. นายปิยพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการ
๘. ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด สำนักเลขานุการ
๙. นายอัมพร เคนเหลา ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๐. นายฐากูร เพชรมาตย์ นายทะเบียน
๑๑. นายธนิต เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑๒. นายสินชัย อินทะ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๓. นายเอกชัย โตมีบุญ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๔. นายสมบัติ เรือนงาม หัวหน้าฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๕. นายยศพร วรรณโร กรรมการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๖. นายจิระศักดิ์ สนิทพันธ์ กรรมการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๗. นายภาดา งามขำ กรรมการฝ่ายสตรี/เยาวชน
๑๘. ว่าที่ ร.ต.บรรพต สังคสุข กรรมการฝ่ายสตรี/เยาวชน
๑๙. นายสมชาย นาคแสนพญา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
๒๐. นายนครชัย โยธะชัยสาร กรรมการฝ่ายกิจกรรม
๒๑. นายชาตรี วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
๒๒. นายวันพิสุทธิ์ บุญคอย กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๒๓. นายสมพงษ์ ดารักษ์ กรรมการสวัสดิการ
๒๔. นายศุภชัย ใบบาง หัวหน้าฝ่ายข้อมูล
๒๕. นายประวิทย์ คุ้มทอง กรรมการฝ่ายข้อมูล
๒๖. นายสมบุญ แดงอร่าม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๗. นายฮานาดีย์ บินอัลฮัจญ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๘. นายเศกสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๙. นายอำพล ทองรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร,รฟท.) ชุดที่ 6 ประชุมครั้งที่ 1/2560

วัน พุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร,รฟท.) ชุดที่ 6 ซึ่งมีวาระตามข้อบังคับสหภาพฯ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 5 กค.60 – วันที่ 4 กค.63 ได้มีการเปิดประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ โดยมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์ฯได้กล่าวให้หลักการข้อคิด อุดมการณ์และจรรยาบรรณของการเป็นกรรมการสหภาพฯ หลังจากนั้นประธานสาวิทย์ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบ วาระประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาสำคัญๆดังนี้การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ,การจัดสรร ตำแหน่งและมอบหมายงาน,แต่งตั้งที่ปรึกษา ,ตั้งคณะทำงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสาขา และได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซี่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น ,เรื่อง พรบ รับผิดทางละเมิดได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการตั้งคณะทำงานเพื่อจัด เสวนาเรื่องความรับผิดทางละเมิด ซึ่งทางสหภาพเห็นว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมย์ของกฏหมายที่มีการไล่เบี้ยกับ พนักงานเพื่อหาทางออกให้กับพนักงานต่อไป

 
+6

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย