สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.)ขอเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคม 21 กันยายน 2560 นี้

 

         วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สร.รฟท. ชั้น 2 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.) ได้ประชุมคณะทำงานชุดต่างๆเพื่อติดตามงานในประเด็นที่สมาชิกและสังคมให้ความสนใจ หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สหภาพฯได้เข้านายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯและสหภาพได้เสนอให้แก้ปัญหาเร่งด่วน 10 ข้อ ซึ่งประเด็นเรื่องที่สหภาพติดตามเป็นการเร่งด่วนและเสนอต่อรัฐมนตรีคมนาคมคือ
                  1.อัตรากำลัง
                   2.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….
                   3.การจัดตั้งบริษัทลูก 3 แห่ง คือบริษัทเดินรถ, บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน และบริษัทบริหารทรัพย์สิน
                 4.เรื่องโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง
                โดยประธานได้มอบให้นายปิยะพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการออกหนังสือเพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

Facebook Comments

สหภาพรถไฟฯเข้าร่วม สรส. แถลงณ์ข่าวเรื่องขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

       วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุม bb 205                       โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯในฐานะองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดแถลงข่าว เรื่องขอให้รัฐบาลถอน             ร่าง    พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ….. ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.)

 

Facebook Comments

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาส่วนภูมิภาค ๙ สาขาทั่วประเทศ

 

ดาวน์โหลดที่นี่
Continue reading คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาส่วนภูมิภาค ๙ สาขาทั่วประเทศ

Facebook Comments

ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง

 

วันที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ประชุมใหญ่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง ณ ห้องประชุมโรงรถจักรนครลำปาง เพื่อรับรองกรรมการบริหารสาขาฯซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 คนไม่ต้องมีการเลือกตั้ง มีนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานรักษาการ สร.รฟท.สาขาลำปาง เปิดการประชุม และมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.,นายปิยะพันธ์ ชานาญภักดี เลขานุการ สร.รฟท และนายธนิต เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ:ซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการบริหาร สร.รฟท.ส่วนกลาง. ร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาลำปางทั้งคณะ โดยมีนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร เป็นประธาน สร.รฟท.สาขาลำปางอีกสมัยหลังจากนั้นนายสาววิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.ได้รายงานสถานการณ์ของความเคลื่อนไหวของสหภาพฯ ของการรถไฟฯ ทิศทาง นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ของรัฐบาลตลอดถึงการเข้าร่วมกับขบวนการแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Facebook Comments

วารสารส่องทางฉบับเดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลด หน้าที่ 1

ดาวน์โหลด หน้าที่ 2

ดาวน์โหลด หน้าที่ 3

ดาวน์โหลด หน้าที่ 4

ดาวน์โหลด หน้าที่ 5

ดาวน์โหลด หน้าที่ 6

ดาวน์โหลด หน้าที่ 7

ดาวน์โหลด หน้าที่ 8

Facebook Comments

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เข้าพบ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯขอรับทราบนโยบายและความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจ

           

       

 

 

 

          วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ชั้น 2 ตึกบัญญชาการรถไฟ คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 6 นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา ,ผู้แทนสาขาภูมิภาค,ผู้แทนสหภาพแรงงาน Airport Rail Link, ผู้แทนสมาพันธ์คนงานรถไฟฯ ,ผู้แทนประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน และผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้เข้าพบนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบนโยบายด้านต่างๆ และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับสหภาพฯ ถือเป็นการพบ ผวก.รฟ ครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดนี้ และเพื่อขอทราบความชัดเจนในประเด็นที่สมาชิก สร.รฟท.พนักงาน และสังคมให้ความสนใจดังนี้
      ๑.เรื่องร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ……และการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการรถไฟฯในอนาคต
      ๒.เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องการจัดตั้งบริษัทลูกในการรถไฟฯ
     ๓.เรื่องอัตรากำลังบุคลากรในการรถไฟฯซึ่งปัจจุบันขาดแคลนเป็นจำนวนมากส่งผลให้พนักงานต้องทำงานหนัก ตรากตรำ และกระทบต่องบประมาณการเบิกจ่ายเงินการทำงานในวันหยุดและค่าตอบแทนในอัตราที่สูงทำให้สังคมตั้งคำถามกับการบริหารจัดการดังที่เป็นปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้
      ๔.เรื่องการลดภาระเรื่องบำนาญตามที่การรถไฟฯตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความกังวลให้แก่พนักงานอย่างมาก
    ๕.เรื่องการให้เอกชนเข้ามาร่วมงานกับการรถไฟฯและได้ส่งผลกระทบงานให้บริการของการรถไฟฯรวมถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยคือหัวใจ คือจุดแข็ง จุดขาย ของการขนส่งทางรถไฟ
   ๖.เรื่องพัฒนาและหารายได้จากที่ดินของการรถไฟฯให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนภารกิจหลักของการรถไฟฯ
   ๗.เรื่องการสร้างทางคู่ทั่วประเทศซึ่งทำให้สถานีรถไฟจำนวนมากถูกรื้อทำลายย้ายและมอบให้แก่หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น ซึ่งสถานีเหล่านั้นล้วนเป็นมรดกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเครื่องสร้างความภาคภูมิใจให้แก่การรถไฟฯกับสาธารณะชน
     ๘.เรื่องการสร้างทางรถไฟทางคู่มาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระที่ต้องผ่านชุมชนบางแห่งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งประชาชนได้ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยการสร้างในแนวระนาบพื้นดิน และแนวโน้มอาจต้องยกระดับซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดการในเรื่องของการซ่อมบำรุงโรงซ่อมบำรุงแขวงนครราชสีมา และย่านขนส่งสินค้าภายในเขตสถานีรถไฟอาจได้รับผลกระทบและการส่งขนอุปกรณ์ของกองทัพเข้าในย่านของ บชร.
   ๙.เรื่องความรับผิดทางละเมิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถอย่างมาก ทำให้สายงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินรถต่างโอนย้ายสายงานเพื่อหลีกหนีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วตนเองต้องรับชดใช้ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจส่งผลต่อภารกิจหลักของการรถไฟฯในอนาคต
   ๑๐.เรื่องแนวทางการจัดการเรื่องหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
หลังจากนั้นผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 59 ได้ยื่นหนังสือให้กับ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯเพื่อเร่งรัดให้มีการบรรจุตำแหน่งเข้าทำงานในการรถไฟฯ สำหรับรายละเอียดประเด็นต่างๆตามที่สหภาพฯเสนอและ รักษาการ ผวก.รถไฟฯชี้แจงจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

 

Facebook Comments

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย