โครงการสัมมนาแผนการพัฒนาระบบรางภายใต้การจัดตั้ง " กรมขนส่งทางราง"

         สัมมนากรมราง ๕๘
       วันที่ ๘ ตุลาคม ๕๘ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯร่วมกับสหพันธ์ขนส่งระหว่างประเทศ (ITF/SASK) ได้จัดโครงการประชุมแผนการพัฒนาระบบรางภายใต้การจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง”  ณ ห้องประชุม best online casino สร.รฟท. ชั้น ๒ นิคมรถไฟ กม.๑๑ จตุจักร กทม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันของ สร..รฟท.และ สร.รฟฟ. ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง” และกำหนดยุทธศาสตร์รวมถึงนำแผนการพัฒนาระบบรางเพื่อเสนอต่อรัฐบาล รวมถึงการรวมรวบประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับสมาชิกของทั้ง ๒ สหภาพถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง” การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ๗๐ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ๒๘ คน คณะกรรมการบริหารสาขาภูมิภาคสาขาละ๓ คน ที่ปรึกษาสหภาพ ๕ คน คณะกรรมการ,อนุกรรมการ สร.รฟฟ.จำนวน ๑๐ คน โดยฝ่ายวิชาการของ สร.รฟท.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
Facebook Comments

7 ตุลาคม World Day of Decent Work

Decent Work 58

Decentwork5-58Decentwork6-58

Decentwork4-58

Decentwork2-58dececntwork3-58


      วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้เข้า ร่วมงานกับ สรส.และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. และ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธาน คสรท. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ใน “วันงานที่มีคุณค่าสากล” (Decent Work) ๗ ตุลาคมของทุกปี พร้อมกับหลายๆ ประเทศในโลก เริ่มขบวนรณรงค์จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ทำเนียบรัฐบาล ประตู ๕ เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน เพื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ ใช้แรงงาน โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน บริเวณทำเนียบรัฐบาล ประตู ๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
ด้วยวันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปี เป็น“วันงานที่มีคุณค่า” (World Day for Decent Work) ซึ่งกำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าในสถานที่ทำงาน ซึ่งแรงงานทั่วโลก ต่างก็ออกทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน อย่างมีคุณค่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป ประกอบด้วย Continue reading 7 ตุลาคม World Day of Decent Work

Facebook Comments

ผู้แทน สร.รฟท. บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงานโรงงานมักกะสัน

 

ประธานบรรยาย มักกะสัน

     วันที่   ๒ ตุลาคม ๕๘ ผู้แทน สร.รฟท. นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท., นายนีรพล ไข่นาค รองประธาน オンライン カジノ สร.รฟท.ฝ่ายปฏิบัติการ นางสุนันทา สว่างแก้ว รองประธาน สร.รฟท.ฝ่ายการวิชาการ  ได้บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงาน โรงงานมักกะสัน online casino เรื่องความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์และ พรบ.แรงงานรััฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากการรถไฟฯจะเปิดสอบลูกจ้างเฉพาะงานเป็นพนักงาน  ณ ห้องประชุมแพทย์ (เดิม )  โรงงานมักกะสัน

ประธานบรรยาย มักกะสัน 2

ประธานบรรยาย มักกะสัน 3

Facebook Comments

ผู้แทน สร.รฟท. บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงานแขวง สบด.กท.

ประธานบรรยาย DRC

     วันที่   ๑ ตุลาคม ๕๘ ผู้แทน สร.รฟท. นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท., นายนีรพล nbso online casino reviews ไข่นาค รองประธาน สร.รฟท.ฝ่ายปฏิบัติการ นางสุนันทา สว่างแก้ว รองประธาน สร.รฟท.ฝ่ายการวิชาการ  ได้บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงาน แขวง สบด.กท. เรื่องความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์และ พรบ.แรงงานรััฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากการรถไฟฯจะเปิดสอบลูกจ้างเฉพาะงานเป็นพนักงาน  ณ ห้องประชุม แขวง สบด.กท. โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ 

ประธานบรรยาย DRC 2

Facebook Comments

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนา เรื่องการปูนบำเหน็จประจำปีของพนักงานรถไฟ

สัมมนาปูนบำเหน็จ

วันจันทร์ที่ 10 สค.58 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนา เรื่องการปูนบำเหน็จประจำปีของพนักงานรถไฟ ณ online casino ห้องประชุมชั้น 2 สร.รฟท. โดยมีนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.เป็นผู้เปิดการสัมมนาพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายกับนายบุลากร ธรรมาภานนท์ ซึ่งมีคณะกรรมการส่วนกลาง , กรรมการส่ขาภูมิภาคทั้ง 9 สาขา ,อนุกรรมการ ,สมาชิก สร.รฟท. ส่วนกลาง รวมถึงมีผู้แทนของ สร.รฟฟ.หรือสหภาพของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ เข้าร่วมด้วยทั้งนี้มีที่ปรึกษา สร.รฟท.เป็นพี้เลี้ยงในการทำwork shop แบ่งกลุ่ม โครงการสัมมนานี้รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการและแรงงานสัมพันธ์

Facebook Comments

แนวทางการแกปัญหาของการรถไฟฯ อย่างยั่งยืน

จดหมายข่าว 17 มีนาคม 58 ดาวน์โหลดที่นี่ 

ดวยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย เปนองค กรที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ๒๕๔๓ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อแสวงหาและคุมครองผลประโยชน เกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง พนักงาน รวมทั้งดำเนินการใหความรวมมือเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน ของรัฐวิสาหกิจการรถไฟฯ
ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป; ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ผานมา โดยที่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นดวยและคัดคานการจัดตั้งกรมการขนสงทางรางและราง พรบ.บริหารการ
ขนสง พ.ศ…. ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวนโยบายการพัฒนากิจการรถไฟฯ อยางยั่งยืน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค ในการสงเสริมความสัมพันธ อันดีระหวางนายจางกับลูกจางและระหวางลูกจางดวยกัน รวมทั้ง
รักษาผลประโยชน ของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเรียนมายังทานเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง
พรอมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการรถไฟฯ อยางยั่งยืน โดยไมจำเปนตองจัดตั้งกรมการขนสงทางราง ดังนี้ Continue reading แนวทางการแกปัญหาของการรถไฟฯ อย่างยั่งยืน

Facebook Comments

สหภาพฯยื่นหนังสือต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้ทบทวนการจัดตั้ง "กรมขนส่งทางราง"

         ยื่นหนังสือ่๔

          วันที่ ๑๒ ธนวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑:๐๐ น. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ     (หัวลำโพง)สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ オンライン カジノ ประธานสหภาพฯและคณะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลทบทวนการจัดตั้ง กรมขนส่งทางรางในกรณีที่กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีนโยบายในการจัดตั้ง กรมขนส่งทางรางโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือแบ่งแยกบทบาท ภารกิจ โครงสร้างพื้นฐานออกจากการรถไฟฯ และมีความพยายามที่ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ..2558 และที่สำคัญกระบวนการในการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความเร่งรีบโดยมิได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบกับหน่วยงานที่ดำเนิน ภารกิจมาเกือบ 120 ปี อย่างการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาตค อีกทั้งพนักงานการรถไฟฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปแทบจะไม่ทราบในรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

ยื่นหนังสือ๑

ยื่่นหนังสื่อ๓

Facebook Comments

วาระสารส่องทางฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ออกแล้ว

ส่องทางฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ online casino ออกแล้ว แน่นด้วยเนื้อหาสาระครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดได้คลิ๊กที่นี่

casino online

Facebook Comments

ผู้แทน สร.รฟท ร่วมคาราวะและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

          ตามที่ได้เกิดเหตุขบวนที่ 415 เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๗ ซึ่งเดินรับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีนครราชสีมาถึงสถานีหนองคาย เป็นขบวนรถดีเซลรางมีทั้งหมด 4 โบกี้ เดินทางออก จากจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 7 นาฬิกา เมื่อถึงทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ ช่วงบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น อยู่ระหว่างสถานีรถไฟขอนแก่นกับสถานีสำราญ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา ขบวนรถได้ชนกับรถสิบล้อบรรทุกดินเป็นเหตุให้นายเพชร แพนดี พนักงานขับรถไฟกับนายดำริ โปสาวาท ช่างเครื่องเสียชีวิตรวมผู้โดยสารอีก ๒ คนเสียชีวิตและยังมีผู้บาดเจ็บอีก 18 คน
ซึ่งนายเพชร แพนดี พนักงานขับรถ ทางเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำหรับนาย นายดำริ โปสาวาท ช่างเครื่องทางเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดศรีโพธิทองวนาราม บ้านพรสวรรค์หมู่ online casino ๑๔ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

damre01

damre02

damre03

damre04

และเมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๗ ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจากส่วนกลางและกรรมการส่วนสาขานครราชสีมาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายดำริ  โปสาวาท ช่างเครื่องซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพและวันที่ ๓ พ.ย.ได้ร่วมฌาปนกิจศพ ณ วัดศรีโพธิทองวนาราม บ้านพรสวรรค์หมู่ ๑๔ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

Facebook Comments