Category: ข่าวกิจกรรม

สหภาพรถไฟฯยื่นหนังสือถึงนายกฯเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระท ำผิดท ำให้รัฐเสียหาย

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการปรระธาน สร.รฟท. พร้อมด้วยสมาชิก และ องค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้พิจารณาเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระทำผิดทำให้รัฐเสียหาย กรณีค่าเสียหายจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร ของบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายสมพาศ…

ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. และครอบครัว เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในกรณีค่าเสียหายจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร(โฮปเวลล์)

ร่ ว ม ป ก ป้ อ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ป ระ เ ท ศ ช า ติ        …

7 ตุลา สร.รฟท.เข้าร่วมกิจกรรมวัน “Decent Work “

          ทุกๆวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี คือ วันที่เครือข่ายแรงงานทั่วโลกได้ออกมารณรงค์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า “World Day of Decent Work” คําว่า “Decent Work” หรือในภาษาไทยแปลว่า “งานที่มีคุณค่า” เป็นคําที่เกิดขึ้นครั้งแรกในที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อปี 2547 ซึ่ง ปี 2563 จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)…

สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

สรุปผลการนับคะแนน การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

                  30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566 เนื่องจากกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลง

สร.รฟท. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563

         20 กันยายน 2563 สร.รฟท. เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีการถวายพานพุ่ม กล่าวคำถวายราชสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจไทย และเทิดพระเกียรในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความสำคัญขอรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน…