21 กุมภาพันธ์ 2565  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ซึ่งในร่าง พรบ.ฉบับนี้ ตอกย้ำ !!! เนื้อหาในร่างกฎหมายขัดต่อหลักการและเหตุผล ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การกำกับดูแลโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)      อย่างทั่วถึงและรอบด้าน อีกทั้งยังมีความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆที่เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน

  ร่วมปกป้องระบบการขนส่งทางราง เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *