Latest Post

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ๒๙ คน ประกาศผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บัตรดี–บัตรเสีย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.srut.or.th

สิ่งที่ท่านสนใจ

แนะแนว พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543

ช่องทางการติดตามข่าวสารของเครือข่ายขบวนการแรงงานในประเทศ

   

และต่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

เชิญเลือกช่องทางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ท่านสนใจ

รวบรวมกฏมายที่เกี่ยวข้องที่ควรทราบ

หนังสือแนะนำ

เข้าดูหนังสือทั้งหมด คลิกที่รูปได้เลย

กิจกรรมล่าสุด

คลิกเพื่อรับชม

>