ข้อบังคับการรถไฟฯ

ฉบับที่ 1.1 การประชุมและดำเนินกิจการของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร ไฟล์PDF
ฉบับที่ 2.2 กิจการที่ผู้ว่าการรถไฟฯ อาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกกระทำการแทน (ปรับปรุง) ไฟล์PDF
ฉบับที่ 2.3 ขอบเขตและวิธีการมอบอำนาจของผู้ว่าการรถไฟฯ ในกิจการ เฉพาะอย่างด้านการเงินเกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้แก่พนักงานของการรถไฟฯ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 2.4 การมอบอำนาจของผู้ว่าการรถไฟฯ ให้แก่พนักงานของการรถไฟฯ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 2.5 ว่าด้วยการยกเว้นภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.1 การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน พนักงานการถไฟฯ (ปรับปรุงใหม่) ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.2 การจำแนกตำแหน่งพนักงานของการรถไฟฯ (ปรับปรุงใหม่) ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.3 การเปลี่ยนการเรียกชื่อผู้ปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างประจำเป็นพนักงาน ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.4 ฐานะและคุณวุฒิขั้นต้นของพนักงานการรถไฟฯ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.5 ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟฯ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.6 การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานการถไฟฯ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 3.7 ประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ไฟล์PDF
ฉบับที่ 4.1 อัตราเงินเดือนของพนักงานรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.2 การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานที่ได้รับรายชั่วโมงและรายวันให้เป็นรายเดือน ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.3 วิทยาฐานะและอัตราเงินเดือน สำหรับบรรจุบุคคลใหม่เข้าทำงานเป็นพนักงานการรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.4 ระดับและขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟฯ ตำแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒิหรือความชำนาญงานพิเศษ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.5 หลักเกณฑ์การปรับขั้นตอนเงินเดือนพนักงานการรถไฟฯ บางตำแหน่งที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.6 การเบิกจ่ายเงินยังชีพสำหรับของการรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ สำหรับพนักงานของการรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก (ปรุบปรับใหม่) ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.9 กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 5.1 การเปิดบัญชีเงินฝากของการรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 5.2 การห้ามและวิธีการผ่านเข้าออก ณ สถานที่ต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 5.3 กิจการเหล่าอาสาดินแดนรถไฟ ไฟล์ PDF