Category: กิจการสัมพันธฺ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

สรุปการประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.๑๐๐๐/๑๒๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟฯ โดยมีกรรมการผู้แทนทั้ง ๒…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ 3/2566

ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.1000/1012/2566 ลงวันที่ 16 ส.ค.66 ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 การรถไฟฯ โดยมีกรรมการผู้แทนทั้ง 2 ฝ่ายเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมและผลสรุปอย่างไม่เป็นทางการสรุปได้ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ มีนายนิรุฒ มณีพันธ์…

มติ คกส. เร่งปรับปรุงคุณภาพองค์กรและพนักงาน ครั้งที่ 2/2566

สรุปความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (คกส.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การออกระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะทำงาน(กองวินัยฯ) จัดทำร่างระเบียบวิธีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ ในระหว่างที่รอหนังสือตอบความเห็นจากกรมบัญชีกลาง ในประเด็นของลูกจ้างเฉพาะงาน ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 นั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯด้วย แล้วนัดประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานเสนอ ที่ประชุม 2.เรื่องแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ มติที่ประชุม ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังมอบหมายให้คณะทำงานที่…

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สรุป (ไม่เป็นทางการ) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ๑. เรื่องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ เพื่อให้มีเวทีปรึกษาหารือ สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯทุกเดือน เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน ๑ เรื่องขอให้การรถไฟเร่งรัดการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อพิจารณา ประมาณเดือนมีนาคม…