Category: กิจการสัมพันธฺ

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สรุป (ไม่เป็นทางการ) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ           ๑. เรื่องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ           เพื่อให้มีเวทีปรึกษาหารือ สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯทุกเดือน เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน           ๑…