Category: บทความ

“เงินทดแทน” กรณี พนักงาน หรือลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯที่ประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งทั่วไป บภบ.ที่ 8-2561 ระเบียบฉบับที่ 3.3 ว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศเมื่อ 31 พ.ค.49 มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 1-2522 ลว.11 ม.ค.22