Category: ประกาศ สร.รฟท.

๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. เปิดประชุม ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ที่ทำการ สร.รฟท. จตุจักร กทม.

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สร.รฟท.เป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายการช่างกล งานสวดอภิธรรมนายประดิษฐ์ พรมมา สมาชิก สร.รฟท. ณ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง)

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สร.รฟท.เป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายการช่างกล ในงานสวดอภิธรรมนายประดิษฐ์ พรมมา พนักงานขับรถไฟฯและเป็นสมาชิก สร.รฟท. ณ ศาลา ๑ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) เลขที่ ๑ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๘.๓๐ น.จึงขอเรียนเชิญ กรรมการ อนุกรรมการและสมาชิกร่วมงานสวดอภิธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐