Category: แถลงการณ์

แถลงการณ์สร.รฟท.คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….

          21 กุมภาพันธ์ 2565  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ซึ่งในร่าง พรบ.ฉบับนี้ ตอกย้ำ !!! เนื้อหาในร่างกฎหมายขัดต่อหลักการและเหตุผล ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การกำกับดูแลโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)      อย่างทั่วถึงและรอบด้าน อีกทั้งยังมีความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆที่เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน   ร่วมปกป้องระบบการขนส่งทางราง เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน 

สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย

แถลงการณ์ สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบขนส่งสาธารณะ ดาวน์โหลดแถลงการณ์ได้ที่นี่