Author: admin

May Day 2023 วันกรรมกรสากล

ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ทางคณะจัดงานร่วมระหว่าง สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย กับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกรรมกรสากล นำโดยนายสาวิทย์แก้วหวานประธาน สสรท. และนายมานพเกื้อรัตน์เลขาธิการ สรส. ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาลประตู 5 โดยในริ้วขบวนมีการเขียนป้ายข้อความสะท้อนปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อต้องการสะท้อนปัญหาที่ขาดการเหลียวแลจากรัฐบาลและเป็นการซ้ำเติมพี่น้องคนทำงานในการที่ต้องทำงานโดยไร้ความมั่นคงซึ่งมาจากช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันกรรมกรสากล โดยปีนี้ได้มีการรวบรวมประเด็นการต่อต้านนโยบายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งผลกระทบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมานำเสนอให้สังคมได้รับทราบ ส่วนประเด็นความไม่มั่นคงในการทำงานสรทชูประเด็นการเร่งผลักดันให้มีการบรรจุลูกจ้างเฉพาะงานเข้ามาเป็นพนักงานของการรถไฟประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ นายสราวุธ สราญวงศ์ประธานสร.รฟท. กล่าวว่า ปัญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังคงมีให้เห็นในทุกๆสมัย ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย มีการระบุพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้อย่างเท่าเทียม…

ผู้แทน สร.รฟท.ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 126 ปีรถไฟไทย

              26 มีนาคม ทุก ๆ ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย ในปีนี้กิจกรรมจัด ณ ตึกบัญชาการรถไฟ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 126 ปี โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ…

วันสตรีสากล 8 มีนา International Women’s Day

8 มีนา….International Women’s Day                     สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เข้าร่วมกิจกรรม “วันสตรีสากล” ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) โดยมีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่ทำเนียบรัฐบาล(ประตู 5) เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของสตรี ถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในวันที่…

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สรุป (ไม่เป็นทางการ) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ           ๑. เรื่องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ           เพื่อให้มีเวทีปรึกษาหารือ สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯทุกเดือน เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน           ๑…

14 กันยายน ‘วันบุรฉัตร’ น้อมรำลึกถึง ‘พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร’ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘บิดาแห่งรถไฟไทย’

            วันที่ 14 กันยายน ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็น ‘วันบุรฉัตร’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ได้ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันบุรฉัตร” 14 กันยายน 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึง ‘พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร’ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘บิดาแห่งรถไฟไทย’    …

สร.รฟท.ร่วมกับ สร.รฟฟ.ยื่นคมนาคม ค้าน PPP สายสีแดง

                        วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า  (สร.รฟฟ.)พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF-THAI) ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพื่อคัดค้านนโยบายการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือ…

สร.รฟท.ให้การต้อนรับผู้แทนสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์ ( LO – Norway)

                          วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.และคณะกรรมการ สร.รฟท.พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพฯให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์  (Lo-Norway)…

สร.รฟท.จัดสัมมนาผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี

          วันที่ 15 –  16 สิงหาคม 2565 สร.รฟท.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้แทนฯในสังกัดหน่วยงานเขตรับผิดชอบของสหภาพส่วนกลาง โดยวันที่ 15 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม สร.รฟท.และ วันที่ 16 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม โรงงานมักกะสัน ในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานการรถไฟฯ ต้องมีผู้แทนของสหภาพฯเข้าร่วมกับหัวหน้ากอง (ผู้แทนของการรถไฟฯ) ในการพิจารณาด้วย การจัดอบรมสัมมนานี้สหภาพฯจะจัดเป็นประจำทุกปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งฝ่ายวิชาการของสหภาพฯเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้…

สร.รฟท. ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อมูล กก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ..

                             วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ได้เข้ายื่นหนังสือที่ สร.รฟท. 672/2565  ลงวันที่ 20 ก.ค.65 เรื่องขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง…