Author: admin

14 กันยายน ‘วันบุรฉัตร’ น้อมรำลึกถึง ‘พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร’ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘บิดาแห่งรถไฟไทย’

            วันที่ 14 กันยายน ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็น ‘วันบุรฉัตร’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ได้ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันบุรฉัตร” 14 กันยายน 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึง ‘พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร’ ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘บิดาแห่งรถไฟไทย’    …

สร.รฟท.ร่วมกับ สร.รฟฟ.ยื่นคมนาคม ค้าน PPP สายสีแดง

                        วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า  (สร.รฟฟ.)พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF-THAI) ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพื่อคัดค้านนโยบายการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือ…

สร.รฟท.ให้การต้อนรับผู้แทนสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์ ( LO – Norway)

                          วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.และคณะกรรมการ สร.รฟท.พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพฯให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์  (Lo-Norway)…

สร.รฟท.จัดสัมมนาผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี

          วันที่ 15 –  16 สิงหาคม 2565 สร.รฟท.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้แทนฯในสังกัดหน่วยงานเขตรับผิดชอบของสหภาพส่วนกลาง โดยวันที่ 15 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม สร.รฟท.และ วันที่ 16 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม โรงงานมักกะสัน ในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานการรถไฟฯ ต้องมีผู้แทนของสหภาพฯเข้าร่วมกับหัวหน้ากอง (ผู้แทนของการรถไฟฯ) ในการพิจารณาด้วย การจัดอบรมสัมมนานี้สหภาพฯจะจัดเป็นประจำทุกปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งฝ่ายวิชาการของสหภาพฯเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้…

สร.รฟท. ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อมูล กก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ..

                             วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ได้เข้ายื่นหนังสือที่ สร.รฟท. 672/2565  ลงวันที่ 20 ก.ค.65 เรื่องขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง…

สร.รฟท.เข้าสัมมนาร่วม สอ.สร.รฟท.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

          วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 กรรมการและเจ้าหน้าที่ สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโดยฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นแผนงานที่จัดสัมมนาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ วรรคสอง กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและกิจการอื่นๆตามที่กำหนดในกระทรวง ซึ่งได้กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้ารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคึภัยในสถานการประกอบกิจการที่ทีลูกจ้างตั้งแต่…

คนรถไฟ รวมพลัง บุกรัฐสภา ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

                              วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย…

รวมพลังคนรถไฟ 7 ก.ค. เจอกันหน้าสภา…ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

                          วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นัดประชุมครั้งพิเศษ มีมติ จะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ….ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.…

สร.รฟท.จัดสัมมนาเชิงวิชาการ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                           สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ี่อง “ความรับผิดชอบกรรมการบริหาร สร.รฟท.ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง “ ให้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสร.รฟท.สาขาแก่งคอย,สร.รฟท.สาขนคราสีมา,  สร.รฟท.สาขอุบลราชธานี   ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน…