คำสั่ง-ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7 ปี 2563 – 2566

คำสั่ง

 

ประกาศ

-เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการลงคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ 7 ปี 2563 – 2566

-เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้สิทธฺิลงคะแนแนเลือกตั้งของสมาชิก

-เรื่อง  ให้กรรมการควบคุมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสาขาส่วนภูมิภาคนำส่งหีบเลือกตั้ง

-เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่เลือกตั้งสาขาชุมพร

-เรื่อง  การแก้ไขเปลียนแปลงวันที่เลือกตั้งสาขาหาดใหญ่

-เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่เลือกตั้งสาขาทุ่งสง

-เรื่อง  การแก้จุดลงคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 24 สถานีเพชรบุรี

-เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการลงคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7  ปี 2563 – 2566

-เรื่อง  สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7 ปี 2563 -2566  ส่วนกลางและสาขาภูมิภาค

-ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครพร้อมหมายเลขเลือกตั้งกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ 7  ปี   2563 – 2566