Category: จดหมายข่าว

ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 / เรื่อง แนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงผ่านระบบ HRIS

สรุปผลการประชุมคณกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 /2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ อัตราค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) สืบเนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ร่วมกับ สาขาภูมิภาค 9 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสรุปปัญหาของพนักงานในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงต่างๆผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)…

ก ว่ า จ ะ ถึ ง วั น นี้ . . . . ผ ล พ ว ง เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น สู้ !!! สู้ !!! ต่ อ ไ ป

. . . . ผลักดันกันมานานกว่าจะผ่านและมาถึงวันนี้ กรณีการบรรจุพนักงานใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบกรอบอัตรากำลังของการรถไฟฯตั้งแต่ปี 2561 – 2571 จำนวน 19,241 อัตรา แยกเป็น พนักงาน 16,660 อัตรา ลูกจ้าง 2,581 อัตรา ให้ทยอยรับภายใน 10 ปี โดยในปี 2562 ให้รับได้…