Category: จดหมายข่าว

ก ว่ า จ ะ ถึ ง วั น นี้ . . . . ผ ล พ ว ง เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น สู้ !!! สู้ !!! ต่ อ ไ ป

       . . . . ผลักดันกันมานานกว่าจะผ่านและมาถึงวันนี้ กรณีการบรรจุพนักงานใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบกรอบอัตรากำลังของการรถไฟฯตั้งแต่ปี 2561 – 2571 จำนวน 19,241 อัตรา แยกเป็น พนักงาน 16,660 อัตรา ลูกจ้าง 2,581 อัตรา ให้ทยอยรับภายใน 10 ปี…