Month: November 2023

ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 / เรื่อง แนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงผ่านระบบ HRIS

สรุปผลการประชุมคณกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 /2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ อัตราค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)                 สืบเนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)…