Category: ประกาศ กกต. ชุด ๘

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ๒๙ คน

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ๒๙ คน

ประกาศผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

ประกาศผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( 25๖๗ – 25๗๐ ) ประจำวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บัตรดี–บัตรเสีย

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บัตรดี–บัตรเสีย

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ ( ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ) ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗