ประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บัตรดี–บัตรเสีย

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *