Category: ข่าวกิจกรรม

กรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมยื่นข้อเรียกร้องกับกระทรวงพลังงาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท. เข้าร่วมกับสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ในกิจกรรม “หยุดทุนสามานย์ ราคาพลังงานที่เป็นธรรม ” ณ หน้ากระทรวงพลังงาน จตุจักร กทม. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลดค่าพลังงานรวมถึงให้กำลังใจกับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต่อประเด็นการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมประจำเดือนแขวง สรจ.ธบ.

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.พร้อมด้วยกรรมการ พื้นที่สังกัด สรจ.ธนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของแขวง สรจ.ธนบุรี ประเด็นการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตแขวงธนบุรี

จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหาร สร.รฟท.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหาร สร.รฟท. เรื่อง “อุดมการณ์สหภาพแรงงาน บทบาทหน้าที่กรรมการสหภาพและการจัดทำนโยบายแผนงาน สร.รฟท.” จัดโดยฝ่ายวิชาการ สร.รฟท. ระหว่างวันที่ 06 – 08 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโชติกาธารารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 07 มิถุนายน 2567 ช่วงเช้า หัวข้อ “พระราชบัญญ้ติแรงงานรัฐวิสาหกืจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ” บรรยายโดยอาจารย์สมศักดิ์ โกศัยสุข

สร.รฟท.สนับสนุนการต่อสู้ร่วมกับ สร.ขสมก.

สหภาพรถไฟฯเข้าร่วมสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก ในการคัดค้านอนุมัติบริษัทเอกชนประกอบการขนส่งซ้ำซ้อนเส้นทางการเดินรถของ ขสมก

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมรับรองการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขา ทส.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาทุ่งสง ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 12 ท่าน กกต.ได้เปิดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สร.รฟท.สาขาทุ่งสง ตั้งแต่วันที่ 15 – 27 พฤษภาคม 2567 และเปิดหีบนับคะแนนในวันที่…

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมรับรองการเลือกตั้งคณะบริหาร สร.รฟท.สาขา หใ.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาหาดใหญ่ ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 13 ท่าน กกต.ได้เปิดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สร.รฟท.สาขาหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 09 – 24 พฤษภาคม 2567 และเปิดหีบนับคะแนนในวันที่…

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมรับรองเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาลำปาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ พร้อมด้วยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาลำปาง ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 10 ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผู้สมัครทั้ง 10 ท่าน…

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาปากน้ำโพ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ พร้อมด้วยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาปากน้ำโพ ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 10 ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผู้สมัครทั้ง 10 ท่าน…