ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 1.1       ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานการ   รถไฟแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 -11  ลงวันที่ 15 ก.ค.2547

ฉบับที่ 1.2     ว่าด้วยลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562

ไฟล์ PDF

 

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.2 ก    ว่าด้วยลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 ก.พ. 2547 ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.2 ข    ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิก-จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง    ของการรถไฟฯและการนับอายุการทำงาน สำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ลงวันที่ 17 ธ.ค.2547

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.2 ข    แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 ต.ค.2551

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.3       ว่าด้วยการให้เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.4       ว่าด้วยการตรวจงาน ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.5       ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานในโรงงานมักกะสัน ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.6       ว่าด้วยวันหยุดพักผ่อนประจำปี และการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปี ของพนักงานการรถไฟฯ ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.7       ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.8       ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 1.8       แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 ลงวันที่ 11 พ.ย.2548 ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.8       แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 ก.ย.2551

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.9       ว่าด้วยการประดับล้อปีกรถไฟเกียรติยศและกิตติมศักดิ์ ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.10     ว่าด้วยการให้พนักงานของการรถไฟฯไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.1       ว่าด้วยลูกจ้างร่ายเดือนของการรถไฟฯ ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.12     ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยและการสอบสวนเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในการรถไฟฯ ลงวันที่ 7 ม.ค.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.13     ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟฯ ลงวันที่ 27 ก.พ.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.14     ว่าด้วยตำแหน่งพนักงานของการรถไฟฯที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ลงวันที่ 27 ก.พ.2545

ไฟล์ PDF

ฉบับที่ 1.15     ว่าด้วยการสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 11 มิ.ย.2547

ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.1       ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้การรถไฟฯ ลงวันที่ 27 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.2       ว่าด้วยการจ่ายเงินก่อนตรวจ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการ นอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาล (ปรับปรุงใหม่) ลงวันที่ 4 ม.ค.2548 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.3       ว่าด้วยการลงนามในใบจ่ายเงินประเภทจ่ายก่อนตรวจ ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.4       ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.5       ว่าด้วยการกำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก  ของกองตำรวจรถไฟ ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.6       ว่าด้วยการมอบอำนาจ และโอนสิทธิการรับเงินในการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2544 และระเบียบการจ้าง พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.7       ว่าด้วยการรับเงินรายได้เป็นเช็ค ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.8       ว่าด้วยการยืมเงินทดรองค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปให้การชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นศาลของพนักงานการถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ถูกล่าวหา เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (ปรับปรุงใหม่) ลงวันที่ 4 มกราคม 2548 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.9       ว่าด้วยการรับ-ส่ง รักษาและจ่ายเงิน (ปรับปรุงใหม่) ลงวันที่ 7 ก.ย.2547 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.10     ว่าด้วย มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 10 ก.พ. 2547 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 2.11     ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ ลงวันที่ 4 ก.ค.2549 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.1       ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.2       ว่าด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ) ลงวันที่ 28 ก.พ. 2550 ไฟล์ PDF
ฉบับที่3.2        แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4  ลงวันที่ 14 ต.ค. 2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.3       ว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทน ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.4       ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และครอบครัวหรือผู้ประสบภัย จากเงินทุนส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) ลงวันที่ 15 มี.ค. 2550 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.5       ว่าด้วยทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ระดับปริญญาตรีในประเทศ  ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.6       ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.7       ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.7       แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 มิ.ย.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.7       แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ก.ย.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.8       ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อชำระค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงต่างๆ เกี่ยวกับ    การศึกษาของบุตร(ปรับปรุงใหม่) ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.9       ว่าด้วยเงินทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานรถไฟที่ประสบอันตรายจากผู้ก่อการร้ายและการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.9       แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 25 มี.ค.2548 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.10     ว่าด้วยการช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่ประสบอันตรายจนเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.10     แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 14 ต.ค.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.10     แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 เม.ย.2552 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.11     ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวในกรณีป่วยเจ็บ(ปรับปรุงใหม่) ลงวันที่ 4 ม.ค.2548 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.12     ว่าด้วยการออกและการใช้ใบเบิกทาง ลงวันที่ 19 ก.พ.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.12     แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มี.ค.2547 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.12     แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.ค.2548 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.12     แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ก.ย.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.13     ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องเรือน ลงวันที่ 29 มี.ค.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.14     ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ลงวันที่ 8 พ.ย.2547 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.15     ว่าด้วยการเบิกและจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 22 พ.ย.2547 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.15     แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 ต.ค.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.16     ว่าด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ(ปรับปรุงครั้งที่ 3) ลงวันที่ 24 ก.ย.2552 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.17     ว่าด้วยรางวัลตอบแทนและช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถ 16 พ.ค.2548 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.19     ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้ ลงวันที่ 28 ต.ค.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.20     ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ลูกจ้างเฉพาะงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 28 ต.ค.2551 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 3.21     ว่าด้วยการมีและใช้หมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด  ลงวันที่ 24 ส.ค.2552 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.1       ว่าด้วยการติดตั้งไฟฟ้าและน้ำตามอาคารบ้านพักและที่ทำการรวมทั้งไฟฟ้าตามสถานที่อื่นๆ ในเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 29 มี.ค.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.2       ว่าด้วยการรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณสถานีที่ทำการบ้านพักของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 29 มี.ค. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 4.3       ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักชั่วคราว(รันนิ่งรูม)ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ลงวันที่ 29 มี.ค. 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 5.1       ว่าด้วยอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร(โรงพยาบาลรถไฟ) และที่ทำการแพทย์เขต  ลงวันที่ 29 มี.ค.2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 5.2       ว่าด้วยการปฏิบัติงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 ไฟล์ PDF
ฉบับที่ 5.3       ว่าด้วยระเบียบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  พ.ศ.2555  ลงวันที่ 28  ธันวาคม  2555 ไฟล์ PDF
ฉบับที่  5.4      ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2558 ไฟล์ PDF