สรุปผลการประชุมคณกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 /2566

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ อัตราค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

                สืบเนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ร่วมกับ สาขาภูมิภาค 9 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสรุปปัญหาของพนักงานในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงต่างๆผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และมีมตินำเสนอต่อการรถไฟฯให้ยุติการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ผ่านระบบ HRIS จนกว่าจะดำเนินการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ 

                  นการประชุม ผู้แทน สร.รฟท. ได้นำเสนอปัญหาในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงต่างๆผ่านระบบ HRIS ซึ่งประกอบไปด้วย

        1.การอบรมทำความเข้าใจกับพนักงานในวิธีการ ขั้นตอนในการเบิก /การเข้าระบบ /และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต้นสังกัด รวมถึงการรับรองความถูกต้องจากต้นสังกัดที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนต่างๆทำให้เกิดความล่าช้า

          2.ระบบการลงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ รูปแบบการใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ระบบขัดข้อง ระบบไม่เสถียร ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เกิดความยุ่งยากในการเข้าใช้ระบบ โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุมาก ไม่คุ้นเคยกับระบบ

          3.ประเด็นสำคัญที่สุดคือ ในส่วนของผู้ตรวจสอบที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มีมาตรฐานการตรวจไม่เหมือนกัน ทำให้คำขอเบิกถูกตีกลับ และผู้ตรวจสอบมีจำนวนน้อย ทำให้การตรวจล่าช้า ผลกระทบทำให้พนักงานเบิกเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการได้ช้า มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และในการทำงาน

                   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บค.) ได้ชี้แจงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการเบิกที่ล่าช้า โดยกำหนดแนวทางการตรวจสอบตามคำสั่งที่ บค.1/47/2566 ลงวันที่ 26 ต.ค.66 เรื่องการตรวจสอบคำขอเบิกเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS  โดยหลักการเมื่อ บค. ได้รับคำขอที่ยื่นผ่านระบบให้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น (ประเภทคำขอ/เอกสารประกอบคำขอ/จำนวนเงินที่ถูกต้อง) เมื่อถูกต้องแล้วให้รับรองความถูกต้องภายใน 2 วัน และอนุมัติจ่ายส่งไปที่ฝ่ายบัญชี เพื่อโอนเงินให้กับผู้เบิก ภายใน 1-2 วัน (ไม่รวมวันหยุด)

  นอกจากนั้นฝ่าย บค. รับทราบข้อมูลปัญหาจาก สร.รฟท. และประชุมร่วมกันพร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาดังนี้

       

 

 

       1.จัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจให้กับ หัวหน้างาน เสมียน และผู้เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การตรวจสอบทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง รวมถึงจัดทำคู่มือแนะนำ วิธีปฏิบัติในการใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง และมีการถ่ายทอดให้พนักงานได้เข้าใจ เพื่อให้ขั้นตอนรับรองความถูกต้องเร็วขึ้น และออกหนังสือเวียนแจ้งทำความเข้าใจกับต้นสังกัดของแต่ละฝ่ายในวิธีการปฏิบัติ

          2.ทำความเข้าใจกับผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบให้เข้าใจระบบในการตรวจสอบที่มีรูปแบบมาตรฐานตรงกัน เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และเร่งดำเนินการตรวจสอบคำขอเบิกเบี้ยเลี้ยงที่ค้างอยู่ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งปัจจุบันยอคงค้างในวันที่ 2 พ.ย.66 ไม่มียอดคำขอค้างในระบบการตรวจสอบ

           3.ให้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความสำคัญในการที่จะต้องใช้ระบบ HRIS และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถานะขององค์กร  และสิทธิประโยชน์กับตัวพนักงาน

          4.ประสานกับฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้สะดวก และมีความเสถียรให้มากขึ้น

          5.ในส่วนของการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงเข้าบัญชีพนักงาน ฝ่ายบัญชีชี้แจงว่า ใช้เวลาในการโอนรับเงินไม่เกิน 1-2 วัน  ไม่รวมกรณีติดวันหยุดราชการและวันเสาร์ – อาทิตย์ เนื่องจากระบบของธนาคารไม่สามารโอนในวันหยุด ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับ สร.รฟท.ได้หารือร่วมกัน และให้ติดตามผลการดำเนินการต่อไป

One thought on “ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 / เรื่อง แนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงผ่านระบบ HRIS”
  1. ‘개인회생 대출 규제가 완화되고 나서 세종에서 젊은 분들 여럿이 오셔서 집을 보고 갔어요. 집값이 무섭게 뛰니 경기도에라도 한 채 사둬야 한다고요. 거기도 6억원 이하 물건은 줄어들고 있는데, 이 동네 분들도 집값이 더 오를 거라고 보고 매물을 거둬들여요.’

    면책

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *