Author: Banpot Sungkasuk

ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 / เรื่อง แนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงผ่านระบบ HRIS

สรุปผลการประชุมคณกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 /2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ อัตราค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)                 สืบเนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)…

รำลึกวีรชน 14 ตุลา

สหภาพรถไฟฯ ร่วม สดุดีวีรชน 14 ตุลาคม  ภาพเหตุการณ์ “15 ตุลา 2516” นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดชุมนุมกันหนาแน่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หากกล่าวถึงวันที่ “14 ตุลา” นั้น เชื่อแน่ว่าทุกคนคงมีความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร เพราะเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2516 เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา ได้ร่วมกับประชาชนจำนวนแสนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์ ปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมือง 13 คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาว่ากระทำการผิดกฎหมาย มั่วสุม ชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกินกว่า 5 คน บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ…

กิจกรรมวันงานที่มีคุณค่าสากล

สหภาพรถไฟฯ ร่วมกิจกรรม “วันงานที่มีคุณค่าสากล” รณรงค์ให้เกิดการจ้างงานต้องมั่นคงและเป็นธรรม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งปรพเทศไทย (สร.รฟท.) เข้าร่วมกับขบวน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดงานรณรงค์ “วันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent Work Day” เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงและเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเดินขบวนจาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยัง องค์การสหประชาชาติ (UN) ในวันนี้ ( 7 ต.ค. ) สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ( สสรท.…

สรุปการหารือระหว่าง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS

อย่างไรก็ตามการจัดเก็บข้อมูล เรื่องของการชำระเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS ยังไงก็ตามการร่วมกันระหว่าง สร.รฟท. และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการชำระเงินจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS 21 สิงหาคม 2566   1. ตรวจสอบกับฝ่ายทรัพยากรส่วนต่างๆ ของการอบรมกับผู้ควบคุมดูแลในส่วนควบคุมและส่วนการเลี้ยงภูมิภาคเพื่อให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติในการรับเบี้ยเบี้ยประกันภัยต่างๆ การสื่อสารกับผู้สังเกตการณ์อื่นๆ ได้ตัวควบคุม ค้นหาข้อมูลในการหาข้อมูลให้เข้าใจง่าย (ไม่แตกต่างจากรูปแบบเก่าหรือง่ายกว่าเดิม) สะดวกในการลงข้อมูลและตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์   2.ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ในการตรวจสอบ และการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานภายในระยะเวลากี่วัน  และ สร.รฟท.มีข้อเสนอให้กระบวนการในการตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงต่างๆ การรับรองความถูกต้องในการเบิก ให้เป็นหน้าที่ของต้นสังกัดในการตรวจสอบความ รับรองความถูกต้อง…

มติ คกส. เร่งปรับปรุงคุณภาพองค์กรและพนักงาน ครั้งที่ 2/2566

สรุปความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (คกส.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การออกระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะทำงาน(กองวินัยฯ) จัดทำร่างระเบียบวิธีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ ในระหว่างที่รอหนังสือตอบความเห็นจากกรมบัญชีกลาง ในประเด็นของลูกจ้างเฉพาะงาน ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 นั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯด้วย แล้วนัดประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานเสนอ ที่ประชุม 2.เรื่องแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ มติที่ประชุม ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังมอบหมายให้คณะทำงานที่…

กิจกรรม “คิดถึงตุ๊กตา”

งานรำลึกครบรอบ 30 ปีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2536 จนทำให้มีคนงานเสียชีวิต 188 ศพ บาดเจ็บ พิการ จำนวนมาก เป็นที่มาของขบวนการแรงงานเคลื่อนไหวปลักดันให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”และขบวนการแรงงานเข้าชื่อกัน 50,000 กว่ารายชื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย หลังจากนั้น 18 ปี ต่อมาปี 2554 รัฐบาลจึงยอมออก “พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ” ชีวิตคนงานต้องไม่สูญเปล่า…

เครือข่ายเอเชียเพื่อสิทธิผู้ป่วยจากการทำงาน บุกสถานฑูตเกาหลีเรียกร้องสิทธิแทนผู้เสียชีวิต

โศกนาฎกรรมแก๊สบริษัท LG รั่วในหมู่บ้านไวแสก ประเทศอินเดีย ในวันที่ 8พฤษภาคม 2566 ทางสมาพันธุ์สมานฉันแรงแรงงานไทยและเครือข่ายเอเซียสิทธิผู้ป่วยและการทำงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องสิทธิจากเหตุบริษัท LGแก๊สรั่วที่ จากกรณีโศกนาฏกรรมก๊าซเมธิ ไฮโซไซยาเนตรั่วไหลอย่างเช้าตรู่ของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2527 ของโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงใน เมืองโคปาลรัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติทางอุตสาหกรรมที่เลวร้ายที่สุดของโลกขอผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5 แสนคนที่สูดดมก๊าซเมทินไฮโซไชยาเนตเข้าไปและมีผู้เสียชีวิตทันที 2,559 คน และคำให้การของรัฐบาลปี 2549 ระบุว่าการรั่วไหลทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 588,125 ราย และมีผู้เจ็บถึงขั้นพิการรุน…

สหภาพรถไฟฯ เร่งหาข้อยุติ จากการรถไฟ

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายแผนการดำเนินการกำหนดเปิดให้บริการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ (รถไฟทางไกล) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์    ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566เป็นต้นไป    สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถไฟบริเวณสถานีกรุงเทพ    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลที่ประชาชนใช้บริการเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนมาก โดยได้รับฟังเสียงสะท้อนผลกระทบความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากการรถไฟจะย้ายขบวนรถทางไกลทั้งหมดออกมาที่สถานีกลางบางซื่อ และมีข้อเสนอแนะให้การรถไฟฯทบทวนยกเลิกการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนที่ใช้บริการ