๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ สร.รฟท. ชุดที่ ๘ (๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)  ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. เปิดประชุม ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ที่ทำการ สร.รฟท.  จตุจักร  กทม.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *