Month: February 2022

สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วมกับ คสรท.และสรส.เสนอปัญหาความเหลื่อมล้ำ และแนวทางแก้ไข ต่อกระทรวงการคลัง

สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วม กับ คสรท. และ สรส. ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ รัฐมนตรีมอบหมายให้นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังมาพบพร้อมพูดคุย ประชุมร่วมและรับหนังสือ   นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน…

สร.รฟท.เข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ติดตามข้อเรียกร้องกับประกันสังคม

          22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานประกันสังคม  สร.รฟท.เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสมานฉันท์แรงงานไทย ติดตามข้อเรียกร้อง ที่ยื่นมาหลายปี โดย มี 2 ประเด็นสำคัญหลัก คือ 1 การตั้งโรงพยาบาลแรงงาน เพื่อการบูรณาการปรับปรุงดูแลผู้ประกันตนเมื่อเจ็บป่วย ให้เข้าถึงสิทธิการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและทั่วถึงโดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่คนงานซึ่งได้รับคำตอบเดียวคือ คำว่า…

แถลงการณ์สร.รฟท.คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….

          21 กุมภาพันธ์ 2565  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ซึ่งในร่าง พรบ.ฉบับนี้ ตอกย้ำ !!! เนื้อหาในร่างกฎหมายขัดต่อหลักการและเหตุผล ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การกำกับดูแลโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)      อย่างทั่วถึงและรอบด้าน อีกทั้งยังมีความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆที่เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน   ร่วมปกป้องระบบการขนส่งทางราง เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน 

สรุปแล้วมติการประชุมใหญ่เอกฉันท์ เดินหน้า คัดค้าน!!! ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง และ นโยบาย PPP สายสีแดง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

“เงินทดแทน” กรณี พนักงาน หรือลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯที่ประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

  กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งทั่วไป บภบ.ที่ 8-2561 ระเบียบฉบับที่ 3.3 ว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศเมื่อ 31 พ.ค.49 มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 1-2522 ลว.11 ม.ค.22

NO…!!! PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน

ผู้นำ 2 สหภาพแรงงาน…. เร่งประชุมด่วน !!! คัดค้านนโยบาย PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน ภาพการประชุมร่วม 2 สหภาพแรงงาน ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้การรถไฟศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน (PPP) โครงการส่วนต่อขยายรถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 เส้นทาง และมีมติร่วมกันในการคัดค้านนโนยบายดังกล่าว #NO PPP    …

สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย

แถลงการณ์ สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบขนส่งสาธารณะ ดาวน์โหลดแถลงการณ์ได้ที่นี่