กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งทั่วไป บภบ.ที่ 8-2561

ระเบียบฉบับที่ 3.3 ว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศเมื่อ 31 พ.ค.49

มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 1-2522 ลว.11 ม.ค.22

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *