สรุป (ไม่เป็นทางการ)
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
          ๑. เรื่องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ
          เพื่อให้มีเวทีปรึกษาหารือ สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯทุกเดือน
เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน
          ๑ เรื่องขอให้การรถไฟเร่งรัดการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับพนักงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อพิจารณา ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

          ๒ เรื่องการพิจารณาระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
          ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ในประเด็นข้อหารือของการรถไฟฯกรณีลูกจ้างเฉพาะงานมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำนิยาม มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ หรือไม่ พ.ศ.๒๕๓๙ หรือไม่ ประธานขอให้เร่งรัดด้วย

          ๓ เรื่องความคืบหน้าการพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยและการยุติบังคับคดีผู้นำ สร.รฟท. ๑๓ ตน
          ความคืบหน้า : การรถไฟฯ ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.๑/๑๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอทราบผลการดำเนินงาน กรณีที่การรถไฟฯ ได้รายงานผลการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้นำสหภาพฯ จำนวน ๑๓ คน ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๓๒/๐๑๙๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งให้การรถไฟฯ ทราบแล้วปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงคมนาคม ให้ทางรถไฟฯ เร่งติดตามด้วย ประธานขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะจะมีผลต่อผู้ที่เกษียณอายุในปีนี้ด้วย เพราะเรื่องของการเป็นอยู่ของตัวเขาเองและครอบครัว

         ๔ เรื่องแนวทางการจ้างลูกจ้างนอกกรอบให้เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตามกรอบอัตราว่างที่ได้รับอนุมัติจากการรถไฟฯ
         ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนัดผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางฯ โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติตามระเบียบของการรถไฟฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการให้ทันตามรอบการทำสัญญาจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ นี้ จะเปิดสอบเข้ามาเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตามที่มีอัตรากำลังเหลืออยู่

        ๕ การแก้ไขปัญหาการประชุมด้านปฏิบัติการ (Operating) ในส่วนภูมิภาค
        ความคืบหน้า : กศป. และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ด้านปฏิบัติการ) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาจัดทำร่างคำสั่งฯ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และภารกิจอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานการประชุมด้านปฏิบัติการ (Operating) ในส่วนภูมิภาค เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอการรถไฟฯ พิจารณาลงนามคำสั่ง

       ๖ การอบรมแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน ระดับ ๖ เป็นระดับ ๗ ตามคำสั่งทั่วไป ที่ บภบ.๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
        ความคืบหน้า : เรื่องนี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลและข้อกฎหมายหลายด้านเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา จึงเป็นเหตุให้การดำเนินการล่าช้า ซึ่งปัจจุบันอยูระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะนัดหมาย ผู้แทน สร.รฟท.เพื่อประชุมหารือร่วมกัน เพื่อนำเสนอ ที่ประชุมในครั้งต่อไป

      เรื่องเพื่อพิจารณา
       ๑ พิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานการรถไฟฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑ )
เนื่องจากอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานระดับ ๑ – ๓ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ ๔.๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑) จึงเห็นควร ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเดือนเดือนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการฯ ดังกล่าวต่อไป
      มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน ระหว่างฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ไปพิจารณาจัดทำรายละเอียด ข้อมูล แล้วนำมารายงานในครั้งประชุมในคราวต่อไป

         ๒ พิจารณาปรับรปรุง แก้ไขเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ทำการนอกเขต หรือสถานี ทำการเดินรถ รอทำขบวน และเช่าที่พัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ตามข้อบังคับ ๔.๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๕ และข้อบังคับ ๔.๘ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที ๙ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
        – สร.รฟท. ให้ความเห็นว่า เนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น เห็นสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
         มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน ระหว่างฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ไปพิจารณาจัดทำรายละเอียด ข้อมูล แล้วนำมารายงานในครั้งประชุมในคราวต่อไป

         เรื่องอื่นๆ
         ๑ ขอให้การรถไฟหาแนวทางแก้ปัญหาในการประกาศเดินรถขบวนรถพิเศษในกรณีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กร และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่งการรถไฟฯรับไปดำเนินการ

          ๒ ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งบุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน่วยงานใหม่) ตามโครงสร้างที่คณะกรรมการรถไฟฯ ได้เห็นชอบ เพื่อให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เกิดความต่อเนื่อง โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งให้ทราบว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *