สรุปการประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

        ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.๑๐๐๐/๑๒๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๓ การรถไฟฯ โดยมีกรรมการผู้แทนทั้ง ๒ ฝ่ายเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมและผลสรุปได้ดังนี้
        การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ มี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑. เรื่องการเกษียณอายุของพนักงานประจำปี ๒๕๖๖ การรถไฟฯได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณส่วนการแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับฝ่ายหรือสำนักงานใดมีปัญหาขอให้เสนอเรื่องเข้ามา
กรรมการฝ่ายลูกจ้างเสนอ ขอให้เร่งรัดการโยกย้ายพนักงานรถจักรของฝ่ายการช่างกล
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง (วอล) การโยกย้ายพนักงานรถจักรของฝ่ายช่างกลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน
          ๑. เรื่องการปรับปรุงแก้ไขเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขต หรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน
         ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไขเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขต หรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน และได้มอบหมายคณะทำงานไปทำรายละเอียดแล้วนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯพิจารณา ซึ่งคณะทำงานได้รายงานเสนอปรับขึ้น ๑๘ % ตามการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำตามรายละเอียดเอกสารแนบการประชุมดังนี้

          มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไขเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขต หรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันตามอัตราข้อมูลที่คณะทำงานเสนอ และให้การรถไฟฯเสนอคณะกรรมการรถไฟฯพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ ๔.๘ ต่อไป

๒. เรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยระบบการเบิกจ่ายตรง ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
            ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยระบบการเบิกจ่ายตรง ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานภายในของการรถไฟฯ ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร และระยะเวลาในการผ่านจ่าย รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ และลดค่าครองชีพให้กับผู้ปฏิบัติงาน ไม่ต้องสำรองเงินสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล
          ผลการดำเนินการ การรถไฟฯได้หารือเพื่อทำร่างข้อตกลง (MOU) กับฝ่ายบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขั้นตอนต่อไปเมื่อบอร์ดของ สปสช.เห็นชอบตามร่างข้อตกลงจะมีการลงนามระหว่าง รฟท. กับ สปสช. และเสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

๓. เรื่องพิจารณาปรับปรุงค่าห้อง และค่าอาหาร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
          ตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงค่าห้อง และค่าอาหาร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และได้มอบหมายคณะทำงานไปทำรายละเอียดแล้วนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯพิจารณา ซึ่งคณะทำงานได้รายงานเสนอปรับปรุงค่าห้อง และค่าอาหาร ตามรายละเอียดเอกสารแนบการประชุมดังนี้
กรณีพนักงาน
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
พนักงาน เดิม๑,๒๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท
บุคคลในครอบครัวของพนักงาน เดิม ๘๐๐บาท เป็น ๑,๑๐๐ บาท

กรณีลูกจ้างเฉพาะงาน
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

ลูกจ้างเฉพาะงาน เดิม ๖๐๐เป็น ๑,๐๐๐ บาท
บุคคลในครอบครัวของลูกจ้างเฉพาะงานเดิม  ๖๐๐ บาท เป็น  ๑,๐๐๐ บาท

       มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับปรุงค่าห้อง และค่าอาหารให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตามอัตราที่คณะทำงานเสนอ โดยกรณีของพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ให้การรถไฟฯเสนอคณะกรรมการรถไฟฯพิจารณาเห็นชอบ ส่วนกรณีของลูกจ้างเฉพาะงานและบุคคลในครอบครัวของลูกจ้างเฉพาะงาน ให้การรถไฟฯ ดำเนินการแก้ไขหนังสือแนบท้ายรับรองการมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลตามระเบียบการรถไฟฯฉบับที่ ๑.๒ ต่อไป

เรื่องอื่นๆ
     ๑. แนวทางแก้ปัญหา การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขต หรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก สวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบ HRIS ผู้แทน สร.รฟท. กรรมการฝ่ายลูกจ้าง เสนอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน
– การเบิกเบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ (กม.ทำการ) คณะทำงานได้ประชุมเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เสนอแนวทางการเบิก กรณีทำขบวนใน ๑ วันไม่ถึง ๑๐๐ กิโลเมตรให้เบิกได้ ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นขั้นต่ำ ยกเว้นกรณีที่ทำขบวนเดียวกันต่อเนื่องข้ามวันใหม่และระยะทางไม่ถึง ๑๐๐ กิโลเมตรให้เบิกตามระยะทางที่ทำการจริง
          มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการเบิกเบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถตามที่คณะทำงานเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นข้อตกลงสภาพการจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ มาตรา ๙๕ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ จากนั้นให้การรถไฟฯเสนอคณะกรรมการรถไฟฯพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับการรถไฟฯฉบับที่ ๔.๘ ต่อไป

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานดังนี้
          ๑. เดือนตุลาคม การเบิกจ่ายไม่ต้องโหลดไฟล์เข้าระบบจะลดระยะเวลาได้ระดับหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางระบบ ระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เกิน ๔ วัน
          ๒. เปิดห้อง Line ในการอำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าไปสอบถาม รับทราบปัญหา และให้คำปรึกษา
          ๓. ดำเนินการประสานงานกับผู้ดูแลระบบให้แก้ปัญหาการเบิกการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขต หรือสถานี เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าเช่าที่พัก สวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามสิทธิการเบิกเดิม

        ๒.เรื่องการปูนบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๗ ผู้แทน สร.รฟท. เสนอที่ประชุมให้การรถไฟฯดำเนินการเร่งรัดฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ให้ดำเนินการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่งของการรถไฟฯ และให้พนักงานได้รับเงินเดือนใหม่ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
          มติที่ประชุม ประธาน (ผวก.) กำชับให้เร่งรัดฝ่ายต่างๆดำเนินการปูนบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบคำสั่งของการรถไฟฯ โดยผู้แทนฝ่ายนายจ้างยืนยันดำเนินการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๗ ให้เสร็จสิ้นและได้รับเงินเดือนใหม่ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
สร.รฟท.และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ตลอดถึงสมาชิกของ สร.รฟท.ต้องขอขอบคุณนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิประโยชน์และสภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สร.รฟท.
๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *