สรุปความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (คกส.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การออกระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะทำงาน(กองวินัยฯ) จัดทำร่างระเบียบวิธีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ ในระหว่างที่รอหนังสือตอบความเห็นจากกรมบัญชีกลาง ในประเด็นของลูกจ้างเฉพาะงาน ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 นั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯด้วย แล้วนัดประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานเสนอ ที่ประชุม

2.เรื่องแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่

มติที่ประชุม ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังมอบหมายให้คณะทำงานที่ ผวก.แต่งตั้ง จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอัตรากำลัง การรับพนักงานเพิ่มในระยะสั้น ระยะยาว การแก้ปัญหา รถชำรุด การขาดแคลนรถจักรและรถพ่วง มาทำขบวนตามภารกิจทั้งขบวนรถโดยสาร และสินค้า
โดยให้คณะทำงานรวบแนวทางการแก้ปัญหา และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา ให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนของลูกจ้างเฉพาะงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่คณะทำงานเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้กับลูกจ้างเฉพาะงาน และมอบหมายให้กองเงินเดือนและค่าจ้าง ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามที่อ้างอิงอัตราจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น โดยให้กำหนดรูปแบบในการกำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟ ทั้งนี้ ให้เร่งหารือเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบการจ้างงานของลูกจ้างเฉพาะงานเป็นรายเดือนและขอให้มีการประชุมโดยหารือกับทางผู้แทนของสหภาพฯ และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

 

3.การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนของลูกจ้างเฉพาะงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่คณะทำงานเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้กับลูกจ้างเฉพาะงาน และมอบหมายให้กองเงินเดือนและค่าจ้าง ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามที่อ้างอิงอัตราจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น โดยให้กำหนดรูปแบบในการกำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟ ทั้งนี้ ให้เร่งหารือเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบการจ้างงานของลูกจ้างเฉพาะงานเป็นรายเดือนและขอให้มีการประชุมโดยหารือกับทางผู้แทนของสหภาพฯ และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

4.การอบรมแต่งตั้งเลื่อนระดับ พนักงานจากระดับ 6 เป็น ระดับ 7 ตามคำสั่ง บภบ.59/2550

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการอบรม แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน 6 เป็น 7 โดยเฉพาะใน 4 สายงาน ตามที่คณะกรรมการรถไฟฯ ได้เห็นชอบ และดำเนินการตามคำสั่ง บภบ.59/2550 ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ให้ดำเนินการหาข้อมูลที่มาประกอบเพื่อขออนุมัติต่อไป

5.การปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานการรถไฟฯ ให้สอดคล้องกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ

มติที่ประชุม
– ในส่วนของการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานการรถไฟ ตามข้อบังคับ 4.1( 53 ขั้น) ให้คณะทำงานฯ ทำสรุปข้อมูลและเหตุผลสอดคล้องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แล้ว เสนอตามกระบวนการ (ขอความเห็นชอบ ครส.และ ครม.)

-ในส่วนของการกำหนด อัตราขั้นต่ำ ขั้นสูง ของพนักงานระดับ 1-7 อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการรถไฟฯให้ความเห็นชอบ ส่วนของระดับ 8 -14 (ในขั้น ที่ 47 เป็นต้นไป) ต้องขอความเห็นชอบไปที่ ครส.และ ครม.

– และนอกจากที่เสนอขอความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว คณะทำงานเสนอแนวทางในการแก้ไข ข้อบังคับฉบับที่ 4.3 ด้วยเพื่อปรับอัตราบรรจุแรกเข้าให้สอดคล้องกับการปรับค่าจ้างต่ำ และคุณวุฒิการศึกษาด้วย

6.เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยเลี้ยงตามข้อบังคับฉบับที่ 4.8 ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

มติที่ประชุม เห็นด้วยในหลักการที่คณะทำงานเสนอ โดยใช้ฐานข้อมูลในการปรับเพิ่มตามสัดส่วนการเพิ่มของค่าจ้างขั้นต่ำ และการปรับเพิ่มของอัตราเงินเฟ้อ ณ ปัจจุบัน และมอบให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำอัตราการปรับเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยง มาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย จะยึดหลักในการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์เพื่อประสานความร่วมมือเพื่อให้การรถไฟฯ เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปประธรรม และผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้ตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม

 

หมายเหตุ สามารถติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการได้จากบันทึกที่ประชุม คกส. ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *